อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 23 กรกฎาคม 2562​ เวลา 10.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6​ จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียน
หนองหานวิทยา โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 126 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 50,400 ซี.ซี.​ และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 35 ราย
และอวัยวะ 15 ราย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 22 กรกฎาคม 2562​ เวลา 10.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6​  จังหวัดขอนแก่น ณ ค่ายพระยา
สุนทรธรรมธาดา โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 37 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 14,800 ซี.ซี.​

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 22 กรกฎาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมี
ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 61 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 24,400 ซี.ซี.​ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​จำนวน 5 ราย และอวัยวะจำนวน 4 ราย พร้อมทั้ง
ได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 18 กรกฎาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อำเภอกู่แก้ว โดยมีผู้บริจาคโลหิต
ทั้งสิ้น​ 84 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 33,600 ซี.ซี.​พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​
และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 - 15.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
นางธิติพร จินดาหลวง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี , นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับนายอำเภอหนองแสง , ปกครองอำเภอหนองแสง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่อำเภอหนองแสง ที่บ้านนางสาววิไลวรรณ เพียรยิ่ง บ้านเลขที่ 67 หมู่ 8 บ้านโสกปลาซิว ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 11 กรกฎาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น.  นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6​ จังหวัดขอนแก่น ณ บริษัท ไอคิวเซาท์อีสโอเออุดรธานี จำกัด โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 129 ราย ได้ปริมาณโลหิต
จำนวน 51,600 ซี.ซี.​

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 59 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 23,600 ซี.ซี.​ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และอวัยวะ 10 ราย
พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 8 กรกฎาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อำเภอศรีธาตุ โดยมีผู้บริจาค
โลหิตทั้งสิ้น​ 111 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 44,400 ซี.ซี.​ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​และอวัยวะจำนวน 1 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่​ 5 กรกฎาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางดรุณี ยาฟอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อำเภอบ้านดุง​ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 211​ ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 84,400 ซี.ซี.​
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และอวัยวะ 6 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครัง​

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 1 กรกฎาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
​ 2​ กุมภวาปี​ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 54 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 21,600 ซี.ซี.​

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content