อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายนางศิรินาถ จันทรนิมิ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุดรธานีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี อำเภอโนนสะอาด อบต. ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบ
เหตุวาตภัย ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าบ้านเสาเล้า ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหาย จำนวน 194 หลัง

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายนางศิรินาถ จันทรนิมิ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุดรธานี/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี/อำเภอกุมภวาปี/อบต.ตำบลท่าลี่ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหาย

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริจาคโลหิต 137 ราย ได้โลหิต จำนวน 54,800 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็ม
ผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 129 ราย ได้โลหิต จำนวน 51,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบ
ใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
อำเภอหนองวัวซอ อบต.ตำบลหมากหญ้า โดยมีนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ ศาลาประชาคม
บ้านน้อยผาสิงห์ หมู่ 5 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหาย จำนวน 15 หลัง เบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
อำเภอกุมภวาปี อบต.ตำบลผาสุก โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกเยี่ยมผู้ประสบ
เหตุวาตภัย ที่บ้านโนนผาสุก หมู่ 9 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหาย จำนวน 119 หลัง เบื้องต้นเหล่ากาชาด

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนายณรงค์ จีนอ่ำ เลขานุการ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอุดรธานี อำเภอน้ำโสม อบต.นางัว ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุ
อัคคีภัยที่อำเภอน้ำโสม ที่บ้านนางวันนา พลดงนอก เลขที่ 73 หมู่ 6 ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เสียหายทั้งหลังเบื้องต้นมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริจาคโลหิต 113 ราย ได้โลหิต จำนวน 45,200 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็ม
ผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง บ้านพักเด็กอุดรธานี รพ.สต.ตำบลดงเค็ง
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่ บ้านเด็กชายสุรวัช ทองมา อายุ 6 ปี เลขที่ 214 หมู่ 4 บ้านดงเค็ง ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เบื้องต้นมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และไข่ไก่จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาค
โลหิต 152 ราย ได้โลหิต จำนวน 60,800 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 4 ราย อวัยวะ 5 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต
ให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content