อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุม
อำเภอศรีธาตุ ผู้บริจาคโลหิต 125 ราย ได้โลหิตปริมาณโลหิต 50,000 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย พร้อมทั้งได้มอบ
ใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต ให้กับผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่, 7 ครั้งที่ 16 และ ครั้งที่ 24

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น.นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ผู้บริจาคโลหิต 68 ราย ได้โลหิต ปริมาณโลหิต 27,200 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา 68 ราย อวัยวะ 73 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิต ให้กับผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่, 7 ครั้งที่ 16 และ ครั้งที่ 24

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางศิรินาถ จันทรนิมิ
รองนายยกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี//พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ ห่อประชุมอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 69 ราย ได้โลหิต จำนวน 27,600 ซี.ซี.
ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 6 ราย อวัยวะ 6 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง
และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 35 ราย ได้โลหิต จำนวน 14,000 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 15.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี//ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองสำโรง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมืองอุดรธานี
ที่บ้านนางเดช ฝาฤาคำ เลขที่ 99/2 หมู่ 3 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น.นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี//ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี//นายอำเภอหนองหาน//เทศบาลตำบลหนองเม็ก//ธกส.หนองหาน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
อัคคีภัยที่อำเภอหนองหาน จำนวน 3 ราย /1.ที่บ้านนางสมาน ต้นพรม เลขที่ 26 หมู่ 7 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความ

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางธิติพร จินดาหลวง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี//นางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริจาคโลหิต 86 ราย ได้โลหิต จำนวน 34,400 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็ม

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางธิติพร จินดาหลวง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูงวัยผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม
อุดรธานี 1 โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมโรงเรียน
สตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี บริจาคโลหิต 124 ราย ได้โลหิต จำนวน 49,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 42 ราย อวัยวะ 38 ราย พร้อมทั้ง
ได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางสาวนงลักษณ์ อยู่คำจันทร์ เสมียนตราจังหวัด/เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูงวัยผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content