อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายให้นางศิรินาถ จันทรนิมิ
รองนายกเหล่ากาชาด/พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารภัยจังหวัดอุดรธานี//ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่บ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ราย บ้านนางสมถวิล ศรีเดช บ้านเลขที่ 72 หมู่ 5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายให้
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอ
ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 111 ราย ได้โลหิต จำนวน 44,400 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ
3 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายให้ นางสิรินาถ จันทรนิมิ
รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุม
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 162 ราย ได้โลหิต จำนวน 46,800 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ 3 ราย พร้อมทั้ง
ได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 30 ราย ได้โลหิต จำนวน 12,000 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบ
ใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
นางสิรินาถ จันทรนิมิ รองนายกเหล่ากาชาด/นายณรค์ จีนอ่ำ เลขานุการเหล่ากาชาด/นางนงค์ลักษณ์ อยู่คำจันทร์ เหรัญญิกเหล่ากาชาด/พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารภัย
จังหวัดอุดรธานี/ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ชุมชนหนองเตาเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 ราย ดังนี้

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ โรงเรียนช่างกลจังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต
69 ราย ได้โลหิต จำนวน 27,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 7 ราย อวัยวะ 7 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต
ให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/// ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต
56 ราย ได้โลหิต จำนวน 22,400 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต
ให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดธานีพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง/ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอบ้านดุง
ผู้บริจาคโลหิต 237 ราย ได้โลหิต จำนวน 94,800 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็ม
ผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง,16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดธานี

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.เหล่ากาชาดจังหวัดอุดธานี/ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 64 ราย ได้โลหิต จำนวน 25,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 30 ราย อวัยวะ 35 ราย พร้อมทั้ง
ได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดธานี/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมโรงเรียนดงเมืองวิทยา อำเภอกุมภวาปี
ผู้บริจาคโลหิต 339 ราย ได้โลหิต จำนวน 135,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็ม
ผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content