อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 134 ราย ได้โลหิต จำนวน 53,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง และในครั้งนี้ขอขอบคุณๆแม่จินตนา นุ่มวงศ์ ที่ได้มอบไข่ไก่เพื่อนำไปมอบให้

จังหวัดอุดรธานี

จังหวังอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวังอุดรธานี/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/นางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายกเหล่ากาชาด/นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี/เลขานุการเหล่ากาชาด/พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/กิจกรรมมอบของรางวัล
สลากกาชาดการกุศลให้แก่ผู้ที่โชคดีที่ได้รับรางวัลในงานกาชาดทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2560

จังหวังอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริจาคโลหิต 203 ราย ได้โลหิต จำนวน 81,200 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 20 ราย อวัยวะ 20 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็ม
ผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารภัยจังหวัดอุดรธานี/ลงพื้นที่
ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 3 ราย
1.บ้านนายยิ่งยศ เรืองเดช เลขที่ 11 หมู่ 10 ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เสียหายทั้งหลังเบื้องต้นมอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 10,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนยคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  ณ  หอประชุมอำเภอไชยวาน
จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 282 ราย ได้โลหิต จำนวน 112,800 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบ
ใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมโรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริจาคโลหิต 63 ราย ได้โลหิต จำนวน 25,200 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 15 ราย อวัยวะ 9 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็ม
ผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์โลหิตโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริจาคโลหิต 248 ราย ได้โลหิต จำนวน 99,200 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็ม
ผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี///ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารภัยจังหวัดอุดรธานี/ลงพื้นที่
ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่บ้านนางนงคราญ คามะเชียงพิณ บ้านเลขที่ 81 หมู่ 5  ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เสียหาย
ทั้งหลังเบื้องต้นมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 15,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกเยี่ยมให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจากเหตุไฟไหม้ (ที่อำเภอบ้านผือ) ไฟไหม้ตามร่างกายเข้ารักษาตัว
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 3,000 บาท และได้มอบไข่ไก่จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 กระเช้า

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/มอบหมายคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริจาคโลหิต 312 ราย ได้โลหิต จำนวน 124,800 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 11 ราย อวัยวะ 11 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content