อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายพร้อมด้วยคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 224 ราย ได้โลหิต จำนวน 89,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางนันทรัตน์ ธัญญพืช
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี//พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 134 ราย ได้โลหิต จำนวน 53,600 ซี.ซี. ผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา 48 ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายชัชวาล ปทานนท์
นายอำเภอเพ็ญ เทศบาลตำบลบ้านธาตุ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่บ้านนางพิกุลทอง โพนเวียง บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 15
ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วนเบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ปกครองอำเภอน้ำโสม อบต.ตำบลหนองแวง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
ที่บ้านนางสาววรรณรา พันธ์นาง บ้านเลขที่ 323 หมู่ที่ 10 บ้านน้ำซึม ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วน

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี  ณ  หอประชุมอำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 82 ราย ได้โลหิต จำนวน 32,800 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 11:40 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กิ่งกาชาดอำเภอพิบูลย์รักษ์ นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และช่วยเหลือผู้ป่วย
ติดเตียงที่โรงพยาบาลอำเภอพิบูลย์รักษ์ ./นางสาวพรบุญพร้อม อินทร์พามา เลขที่ 78 หมู่ 7 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
เบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และชุดผ้าอ่อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 แพ็ค

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 68 ราย ได้โลหิต จำนวน 27,200 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้ง
ได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 43 ราย ได้โลหิต จำนวน 17,200 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบ
ใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 39 ราย ได้โลหิต จำนวน 15,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้ง
ได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ สถาบันการพลศึกษา
จังหวัดอุดรธานี มีผู้บริจาคโลหิต 27 ราย ได้โลหิต จำนวน 10,800 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 42 ราย อวัยวะ 12 ราย พร้อมทั้ง
ได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content