อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและคณะฯ ออกเยี่ยมนางกร อาจหาญ หญิงชรา ยากจน ตาบอด และนางกอง อัปการ หญิงชรา ยากไร้
ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ณ บ้านหินกอง ม.9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเครื่อง
อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยมนางกร อาจหาญ หญิงชรา ยากจน ตาบอด และนางกอง อัปการ หญิงชรา ยากไร้
ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ณ บ้านหินกอง ม.9  ต.นาหว้า  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเครื่อง
อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยม นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านหินกอง

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยม นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยม นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านดอนชาด

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและคณะ ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน
ให้กับนักเรียน “ บ้านร่วมใจ สพป.อำนาจเจริญ ” รายเด็กชายชัชวาล ภาระราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน)
ณ บ้านหินกอง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นาย สุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาธิการ
จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนนายอำเภอชานุมาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ออกเยี่ยมครอบครัวนางนารี ศรีหาคำแดง
และนายหมี ศรีหาคำแดง ครอบครัวยากไร้ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและคณะ ฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาธิการ
จังหวัดอำนาจเจริญ  ผู้แทนนายอำเภอชานุมาน  ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้ นางวิลัย สิริโฉม
อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 90 ม.6 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ ทั้งนี้  เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2561  นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนนายอำเภอชานุมาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ นายผอง อินบุดดา และนางอ่อนศรี อินบุดดา ครอบครัวยากไร้ ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาธิการ
จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนนายอำเภอชานุมาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมนักเรียนยากไร้ เด็กชายศุภกร อรัญมิตร
บ้านเลขที่ 182 ม.5 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ
Syndicate content