อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้
นางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ตำบลสร้างนกทา
เพื่อมอบสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียน
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม เวลา 10.30 น. ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่ พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการผู้ว่า ฯ พาเยี่ยมวัดทำบุญสืบสาน

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญและสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทเกียรติสุรนนท์ จำกัด ยอดผู้บริจาคจำนวน 212 ราย 9,560 ซีซี บริจาคดวงตา 4 ราย
บริจาคอวัยวะ 4 ราย บริจาคร่างกาย 3 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น.  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยที่ทำการปกครอง
อำเภอลืออำนาจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ นางสาวนุช บุญธรรมนุก ณ บ้านเลขที่ 39
หมู่ 5 บ้านดงมะยาง ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญจำนวน 1 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบถุงยังชีพ
และผ้าห่ม ที่ทำการปกครองอำเภอลืออำนาจ มอบเงินจำนวน 1,000 บาท สนง.พมจ.มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยที่ทำการปกครอง
อำเภอลืออำนาจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ นายเทพอัพพร ทองบ่อ ณ บ้านเลขที่ 113
หมู่ 7 บ้านดงมะยาง ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญจำนวน 1 ราย ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบถุงยังชีพ
และผ้าห่ม ที่ทำการปกครองอำเภอลืออำนาจ มอบเงินจำนวน 1,000 บาท สนง.พมจ.มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยที่ทำการปกครอง
อำเภอลืออำนาจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ นาย เลน ธิโนวงค์ ณ บ้านเลขที่ 56 หมู่ 1
บ้านดงมะยาง ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญจำนวน 1 รายในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบถุงยังชีพและผ้าห่ม
ที่ทำการปกครองอำเภอลืออำนาจ มอบเงินจำนวน 1,000 บาท สนง.พมจ.มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สามารถ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน
ยอดผู้บริจาคจำนวน 225 ราย 101,250 ซีซี บริจาคดวงตา 3 ราย บริจาคอวัยวะ 3 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพนา
ยอดผู้บริจาคจำนวน 70 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน  หมู่ที่ ๕,๖ และ ๗ ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียน
ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ยอดผู้บริจาคจำนวน 68 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย
นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อ มอบสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม และเยี่ยมชม
นิทรรศการผลงานของนักเรียนโรงเรียนธันยธรณ์พิทยา

จังหวัดอำนาจเจริญ
Syndicate content