อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
โรงเรียนปทุมราชวงศา ยอดผู้บริจาค 164 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดสระรังษี บ้านเสียว ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ นางสุกัญญา ชุมอปการ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล
แด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการผู้ว่า ฯ พาเยี่ยมวัดทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ และในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบ
ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 10 ผืน ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.รัตนวารี อีกด้วย ต่อมาเวลา 13.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางขนิษฐา
บูรณะกิจภิญโญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จำนวน 17 ราย โดยได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค
เครื่องนุ่งห่ม กันหนาวจำนวน 17 ชุด ให้กับผู้ประสบภัย ปภ.อจ มอบเครื่งนุ่งห่มกันหนาว และต่อมาเวลา 15.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้
นางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอชานุมาน จำนวน 43 ราย ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่ม 43 จำนวน ชุด ให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ  โรงเรียนโคกสารวิทยาคม หมู่ที่ 8  ตำบลโคกสาร  อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ ชิตี้ ชั้น 2 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 โดยมี นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ตลอดจนรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งให้คณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาด ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ เกิดความสมัครสมานสามัคคี

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมราชินี จำนวน 2 ราย น.ส.สินีรัตน์ เพียรธัญ อายุ 25 ปี นายวิชาญ เพียรธัญการ อายุ 68 ปี ณ บ้านเลขที่ 9849/1 หมู่ 5 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง
อำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบ ถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับคนไข้
เพื่อให้มีกำลังใจ สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ต่อไป

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาค 119 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิต สูงสุด จำนวน 5 หน่วยงาน
โดยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเจริญ กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการ
ออกรับบริจาคโลหิตตามแผนปฏิบัติการเพื่อนำโลหิตไปใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีฉุกเฉิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ ศูนย์สรรพสินค้า
ซีคอนสแควร์ ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการ “ รองเท้าเพื่อน้อง ” เพื่อน้องๆนักเรียนในถิ่นถุรกันดาร โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการการมอบ ร่วมกันกับนายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสเเควร์
นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ รองนายก

จังหวัดอำนาจเจริญ
Syndicate content