อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียน
พนาศึกษา ยอดผู้บริจาคจำนวน 110 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จำนวน
7 ราย และได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 1,500 บาท สิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย
ให้มีกำลังใจ สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ต่อไป

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จำนวน
2 ราย โรงเรียนปทุมราชวงศา  จำนวน 4 ราย  และโรงเรียนชานุมานวิทยาคม  1  ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่
นักเรียนและมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน โดยนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานทุกคน

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ทำการปกครอง อ.ชานุมาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่ อ.ชานุมาน จำนวน 2 ราย
รายที่ 1.นางประถม ดอกบัว 145 หมู่ 7 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ สภาพบ้านถูกเพลิงไหม้ทั้งหลัง

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมและสมาชิกเหล่ากาชาด ส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกำลังประสบความเดือนร้อนเนื่องจาก
ภัยหนาว ในเขต อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอหัวตะพาน ยอดผู้บริจาคจำนวน 180 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 100 ผืน ไปถวายแดพระภิกษุและสามเณร ที่ วัดบ่อชะเนงจำนวน 50 ผืน และที่วัดบ้านเก่าบ่อ อ.หัวตะพาน
จ.อำนาจเจริญ จำนวน 50 ผืน เพื่อช่วยบรรเทาด้วยหนาวเย็นให้กับพระภิกษุและสามเณรที่กำลังประสบกับภัยหนาว

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ
นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเสวนาและจัดทำแผนพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2561-2564 โดยมี
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียน
ชานุมานวิทยาคม ยอดผู้บริจาคจำนวน 174 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นางสุกัญญา  ชุมอุปการ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วม พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ โดยมี นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ
Syndicate content