อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ ยอดผู้บริจาค 330 ราย บริจาคดวงตา 9 ราย บริจาคอวัยวะ 9 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมาย
ให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม นางบังอร สุวรรณจวงกุล อายุ 59 ปี ผู้ป่วยจิตเวชและพิการซ้ำซ้อน
(หูตึง) ครอบครัวมีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 12 ชุมชนเทพมงคลเหนือ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน
-10 ธันวาคม 2562 เพื่อรับบริจาคเงินจากทุกภาคส่วน โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยอดผู้บริจาค 99 ราย บริจาคดวงตา 2 ราย บริจาคอวัยวะ 2 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน ยอดผู้บริจาค 169 ราย บริจาคดวงตา 4 ราย บริจาคอวัยวะ 4 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมาย
นางสาวนุชจรินทร์ ไชยสัจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปรับปรุง ฟื้นฟู ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถวายราชกุศล เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณบ้านดอนว่าน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมาย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ วัดเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาค 102 ราย บริจาคดวงตา 3 ราย บริจาคอวัยวะ 2 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้
นางพัณพ์ลิฎา แก้วรัตน์ ภรรยานายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ณ บริเวณพุทธอุทยาน
พระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมาย นางพัณพ์ลิฏา แก้วรัตน์
ภริยานายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาค 365 ราย บริจาคดวงตา 6 ราย
บริจาคอวัยวะ 6 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
Syndicate content