หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองบัวลำภู พร้องด้วย กรรมการ สมากชิก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหม่านเหนือ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางมัลลิกา เกษกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะกรรมการ /ที่ปรึกษา /สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู /นายอำเภอนากลาง/ผู้บริหารองค์การ
ส่วนท้องถิ่น /กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน /หัวหน้าส่วนราชการ /จิตอาสา /และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ในโครงการ สร้างบ้านกาชาด
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เนื่องในเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นางมัลลิกา เกษกุล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้องด้วย กรรมการ สมากชิก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนเสถียร ตำบลุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่าฯ ที่ปรึกษา กรรมการ นายอำเภอนากลาง พม.จ.นภ อบจ.นภทต.เกล่ากลอย และชาวบ้่านทุ่งกุลา
ร่วมมอบบ้านกาชาด หลังที่ 1 ในโครงการ มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยรัชกาลที่ 10) ให้กับ นางเกย แซงตานูน

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นางมัลลิกา เกษกุล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดหวัดหนองบัวลำภู พร้อมกับ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกฯ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 “ กิจกรรม
บริจาคโลหิต รวมพลังแห่งความภักดีของผู้ใช้แรงงานและอาสาสมัครแรงงาน ” ในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และนางสาวสุกัญญา นึกชัยภูมิ
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรม “ จิตอาสา เพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุข
ของประชาชน ” ณ บริเวณลำห้วยเชียง หน้าวัดศรีคูณเมือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนำทีมประชาชนจิตอาสา หน่วยงานทั้งภาครัฐ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฯ

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.  นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชนชนในพื้นที่อำเภอนากลางที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยในช่วงที่ผ่าน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูได้มอบ
ถุงยังชีพจำนวน 179 ถุง แบ่งเป็น 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 100 ถุง จุดที่ 2 ที่ว่าการอำเภอนากลาง 41 ถุง จุดที่ 3 เทศบาล

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ได้เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจ บ้านที่เกิดเหตุอัคคีภัย
บ้านคำเส็ง บุตตวงศ์ ณ บ้านหนองโก เลขที่ 118 หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้น มอบถุงยังชีพจำนวน 1 ถุง และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล
รองเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 97 ราย ดวงตา 6 ราย และอวัยวะ 7 ราย

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นางตติยา ปอวิจิตกุล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดฯ เข้าร่วมมอบบ้านโครงการ
กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล ให้กับนางสาวสมจิตร ใจหวังดี อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลนาด่าน
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 8 / กองรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลนาด่าน

จังหวัดหนองบัวลำภู
Syndicate content