หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมทำบุญตักบาตรและมอบถุงยังชีพจำนวน ๒๐ ถุงให้กับผู้ยากไร้ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดกัสสปมธุโรม บ้านหนองกก
หมู่ ๖ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย เวลา ๐๙.๐๐ น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
ณ บ้านหงส์ทอง หมู่ ๕ ตำบลกองนาง

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมทำบุญตักบาตรและมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ถุงแก่ผู้สูงอายุ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์ยอย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ
จ.หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางเพ็ชรดา นพวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่เยี่ยมราษฏรผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นเหตุให้บ้านเรือนได้รับความ
เสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 ครัวเรือน คือบ้านเลขที่ 03 หมู่ 5 ต.หาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีนางสาวกนกวรรณ บุญราศรี เป็นผู้อยู่อาศัย
พร้อมสมาชิกในครัวเรือนรวม 10 ชีวิตในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้มอบถุงยังชีพและของใช้จำเป็น อาทิเช่น พัดลม หม้อหุงข้าว ผ้าห่ม เป็นต้น

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ รับมอบพลาสติกเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในอำเภอท่าบ่อ
จากห้างเทสโก้โลตัส สาขาท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกนก ศีวิชัยนันท์นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ  และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ยากจน/ผู้พิการ/นักเรียนยากจนและพระภิกษุ สามเณร ตำบลกองนาง จำนวน ๑๕ ราย เงินสด ๑๘,๐๐๐ บาท
ถุงยังชีพ จำนวน ๑๕ ถุงเป็นเงิน ๕,๒๙๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๒๙๕ บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าบ่อ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐ ถุง ณ วัดสุขาราม ตำบลน้ำโมง
อำเภอท่าบ่ออำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/ดวง/อวัยวะ ร่วมกับ รพร. ท่าบ่อ รพสต. หนองนาง ณ อบต. หนองนาง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ มีผู้บริจาค
จำนวน ๔๔ ราย ได้โลหิตจำนวน ๑๗,๖๐๐ ซีซี เลือดลอย ๘ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้คณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/ดวงตา/อวัยวะ ร่วมกับ รพร. ท่าบ่อ ที่ โรงเรียนถ่อนวิทยา ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๓๔ รายคิดเป็น ๑๓,๖๐๐ ซีซี มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตา/อวัยวะจำนวน ๗ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๒.๐๐ น. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้คณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับ รพร ท่าบ่อ ที่ โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๑๑๓ ราย
ได้โลหิตจำนวน ๔๕,๒๐๐ ซีซี ไม่ผ่าน(เลือดลอย) ๑๖ ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ/ดวงตา จำนวน ๒๒ ราย ครับ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๒.๐๐ น. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้คณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับ รพร ท่าบ่อ ที่ อบต. บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน ๓๕ ราย ได้โลหิตจำนวน ๑๔,๐๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ/ดวงตา จำนวน ๒ ราย ครับ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
Syndicate content