หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ
ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนายจิรวัฒน์ หนันคำ บ้านดอนขม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร โดยมอบเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมกับ รพร. ท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา
นักศึกษา ร.ด. ที่โรงเรียนท่าบ่อ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๑๐๖ ราย ได้โลหิต ๔๒,๔๐๐ ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมทำบุญตักบาตรและมอบถุงยังชีพ จำนวน  ๒๐  ถุง โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดกุมภประดิษฐ์ ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น นายกนก  ศรีวิชัยนันท์  นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมกับ รพร. ท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๐ ณ โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๑๑๐ ราย ได้โลหิต ๔๔,๐๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน ๓ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ร่วมทำบุญตักบาตรมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ถุงแก่ผู้สูงอายุโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสามัคคีธรรม บ้านราษฎร์สามัคคี ตำบลหนองนาง
อำเภอท่าบ่อ เวลา ๑๐.๐๐ น. ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ราษฎร ได้แก่ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการ/นักเรียนยากจนและพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๕ ราย
เงินสดจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพจำนวน ๑๕ ถุง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๕๐๐ บาท  (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น นางเพ็ชรดา นพวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายกนก ศรีวิชัยนันท์
นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบถุงยังชีพ โครงการ ห่วงใย เยี่ยมไข้ ให้ของ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน
๑๕ ราย ณ รพร. ท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา นางวาสนา ศิริวงศ์
ปลัดอำเภอท่าบ่อ นำคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ  ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย
ผู้พิการ/นักเรียนยากจนและพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๑๕ ราย เงินสดจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาทถุงยังชีพจำนวน ๑๕ ถุงเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๕,๕๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ร่วมต้อนรับท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษาสำนักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย นางเพ็ชรดา นพวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นางธีระนันท์ ศรีคชา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
หนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ที่มาเยี่ยมเยียน มอบนโยบาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๙ รูปและมอบถุงยังชีพโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จำนวน ๒๐ ถุง ที่วัดสร้อยพร้าว ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกเยี่ยมเยียน
สังคมสงเคราะห์โดยมอบข้าวสารจำนวน ๒ ถุง เงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาทแก่คุณยายสี ภาษาเวทย์  ณ  บ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ ๖ บ้านกุดบง ตำบลบ้านเดื่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
Syndicate content