หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย ศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ และนางฤดีวรรณ ศรีเครือเนตร ผู้ช่วยนายก
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม " ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดินอำเภอท่าบ่อ "
ในชุดจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอท่าบ่อและวัดอัมพวัน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นำโดย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย, นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณเกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ในเขตพื้นที่
อำเภอท่าบ่อ โดยมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ จำนวน 6 ราย

จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น นาย ศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้
นางนิลวรรณ ทาบึงกาญจน์รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา
ร่วมกับ รพร. ท่าบ่อ และ รพสต. นาข่า ณ อบต.นาข่า อำเภอท่าบ่อ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๒๐ ราย ได้โลหิต จำนวน ๘,๐๐๐ ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา
จำนวน ๑๐ ราย อวัยวะ จำนวน ๑๐ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน ๕ เครื่องให้กับ รพร. ท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ รพร. ท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ " เราทำความดีด้วยหัวใจ " กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ บำเพ็ญประโยชน์
ทำความสะอาด ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๓๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ จัดทำโรงทาน ทำดีเพื่อพ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดอรัญวาสี อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายศรัณศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำคณะกรรมการ
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ ที่ อบต. บ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๓๐ รายได้โลหิต จำนวน ๑๒,๐๐๐ ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้นางนิลวรรณ ทาบึงกาญจน์
รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ และเยี่ยมเยี่ยนมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์
ให้กับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการ/นักเรียนยากจนและพระภิกษุ-สามเณร จำนวน  ๑๕  ราย เงินสดจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพจำนวน ๑๕ ถุงเป็นเงิน
๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๕๐๐ บาท(สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วันนี้คณะกรรมการ

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นางเพ็ชรดา นพวรรณ มอบหมายให้นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
หนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายไปเยี่ยมอาการป่วยของ ด.ญ.ผกามาศ แสงชัย หรือ น้องปูเปรี้ยว อายุ 7 ขวบ
และ นางสาวลลิตา วิเศษสุนทร อายุ 24 ปี ผู้เป็นแม่ ณ บ้านเลขที่ 5 / 1 หมู่ที่ 7 บ้านโคกแมงเงา ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งน้องปูเปรี้ยว
ได้มีอาการป่วยเหงื่อออกเป็นเลือดเช่นเดียวกับเคสแรก ( เคสน้องพิมพ์ ) และได้สอบถามอาการป่วยพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางเพ็ชรดา นพวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
Syndicate content