หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายศรัญศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยื้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีสะอาด
ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พร้อมมอบถุงยังชีพและผ้าห่ม จำนวน 30 ชุด เยี่ยมบรรเทาทุกข์ ผู้ยากไร้ คนพิการ จำนวน ๕ ครอบครัว

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นาย ศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อพร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับ รพร. ท่าบ่อ ณ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๓๐ คน ได้โลหิตจำนวน ๑๒,๐๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ๖ ราย อวัยวะ ๖ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นาย ศรัณศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ไปให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์เป็นเบื้องต้น บ้านนางครศรี สงค์ฆมัย อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๑๓ หม่ ๖ บ้านสมสร้าง
ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสดจำนวน ๓,๐๐๐ บาท

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นาย ศรัณศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ได้มอบหมายให้
นางนิลวรรณ ทาบึงกาญจน์ นางกำไล ปัสสุวรรณ นางสุวันแก้วดวงดี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ป.อาวุโสท่าบ่อ และ พัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ ไปให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์เป็นเบื้องต้น โดยมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเงินสดจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
แก่ ตัวแทน รร. อนุบาลดวงรัตน์ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค ๖๐ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.

กิ่ิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางนิลวรรณ ทาบึงกาญจน์ นางกำไล ปัสสุวรรณ นางสุวัน แก้วดวงดี รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกติดตามให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ นายสันติ นินทระ ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยรอง สุวัน แก้วดวงดี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสดจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

กิ่ิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์  ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้
นางนิลวรรณ ทาบึงกาญจน์ นางสุวัน แก้วดวงดี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ  พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับ รพร. ท่าบ่อ ณ อบต บ้านว่าน อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๒๑ ราย ได้โลหิต
จำนวน ๘,๔๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ๕ ราย และอวัยวะ ๕ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นาย ศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ เป็นประธานพิธี ทำบุญตักบาตร  พิธีหล่อเทียน  กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม
แก่ผู้สูงอายุ โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดศรีชมชื่น บ้านสามขา หมู่ ๖ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ  ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการ/นักเรียนยากจนและพระภิกษุสงฆ์ ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน
๑๕ ราย เงินสด ๑๗,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพ จำนวน ๑๕ ถุง เป็นเงิน ๗.๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๕๐๐ บาท  (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้คณะกรรมการ
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับ รพร. ท่าบ่อ ที่ รร. ท่าบ่อ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๙๔ ราย ได้โลหิต
จำนวน ๓๗,๖๐๐ ซีซี บริจาคดวงตาจำนวน ๑๒ ราย อวัยวะ ๑๑ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางนิลวรรณ ทาบึงกาญจน์ และนางสุวัน แก้วดวงดี  รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
พร้อมด้วยคณะ
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมมอบห้องปลอดเชื้อที่สร้างให้ ด.ช. นิกร ดงเกิด อายุ ๑๔ ปี หมู่ที่ ๒ บ้านโนนศิลา ต.บ้านถ่อน
เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท นายศรัณย์ศักด์ - นางฤดีวรรณ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดและผู้ช่วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบเงินสดจำนวน
๒,๐๐๐ บาท เงินเหลือจากสร้างบ้านจำนวน ๖๐๐ บาท รวมเงินสดทั้งสิ้น ๒,๖๐๐ บาท คุณสุวัน มอบอุปกรณ์ทำแผล อาทิ สำลี แอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
Syndicate content