หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพเป็นเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ ดังนี้
๑. บ้านโพนงาม หมู่ ๑ - บ้าน ๓ หลัง
๒. บ้านโพนเจริญ หมู่ ๘ - บ้านเรือน ๑๒ หลัง - เล้าไก่ ๒๒ เล้า
๓. บ้านโพนสา หมู่ ๒ - บ้าน ๓ หลัง - เล้าไก่ ๒ เล้า
๔. วัคบึงคชสาร ๒ ถุง

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นาย ศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวาตภัย ตำบลบ้านเดื่อ จำนวน ๑๗ ถุง ตำบลนาข่า
จำนวน ๒ ถุง โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่มาให้กำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย ทั้ง ๒ ตำบลด้วย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ ณ วัดสิริเทพกัญญา ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
มีพระภิกษุบริจาคโลหิต จำนวน ๓๕ รูป ได้โลหิต จำนวน ๑๔,๐๐๐ ซีซี บริจาคอวัยวะ/ดวงตา จำนวน ๗ รูป

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ และอส. อำเภอท่าบ่อ ร่วมออกหน่วยช่วยเหลือเป็นกำลังใจโดยมอบถุงยังชีพเป็นเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวาตภัย ๓ ตำบล ดังนี้
๑. ตำบลกองนาง ๑๙๖ ถุง
๒. ตำบลบ้านถ่อน ๘ ถุง
๓. ตำบลโพนสา ๑ ถุง
รวมทั้งสิ้น ๒๐๕ ถุง ณ วัดสระสุวรรณ วัดหนองกก และบ้านผู้ประสบวาตภัยตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน ๑๕ ราย ผ้าห่ม ๒๐ ราย
มอบถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๕ ราย โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดโคกสว่าง หมู่ ๗ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/ดวงตา/อวัยวะ ที่ อบต.หนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน ๓๗ ราย ได้โลหิตจำนวน ๑๔,๘๐๐ ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกเยี่ยมเยียน มอบเงินสด ถุงยังชีพและผ้าห่มเป็นเบื้องต้น ช่วยเหลือคุณยายสมหวัง ผาหมั่น อายุ ๗๓ ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคความดัน
โรคเบาหวาน โรคความจำเสื่อมและเส้นเลือดในสมองตีบ ณ หมู่ที่ ๓ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้
นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา ปลัดอาวุโส อำเภอท่าบ่อพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย/ผู้พิการ/นักเรียนยากจนและพระภิกษุสงฆ์ ตำบลบ้านเดื่อ จำนวน ๑๕ ราย เงินสด ๑๘,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพจำนวน ๑๕ ถุงเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท
- ตำบลบ้านถ่อน จำนวน ๑๕ ราย เงินสด ๑๘,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพจำนวน ๑๕ ถุงเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาย ศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย
คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการ/นักเรียน ยากจน และพระภิกษุสงฆ์ ตำบลโพนสา จำนวน ๙ ราย
มอบเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพจำนวน ๙ ถุง เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
- เวลา ๑๓.๐๐ น ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ ตำบลโคกคอน จำนวน ๑๕ ราย เงินสดจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพจำนวน ๑๕ ถุง เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ออกหน่วยบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยราย ด.ช จักรพงษ์ ภูกิ่งดาว ในซอยวัดสว่างธรรมวาส อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

Syndicate content