หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร  นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพและเงินสดให้ผู้ป่วย/ผู้พิการ/นักเรียนยากจนและพระภิกษุสงฆ์ ตำบลนาข่าและตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย โดยมอบเงินสด จำนวน ๒๔ รายเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และถุงยังชีพ จำนวน ๒๔ ถุง (กิจกรรมสังคมสงเคราะห์)

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ และ รพสต. บ้านเดื่อ ที่ อบต. บ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๓๓ รายได้โลหิตจำนวน ๑๓,๒๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ/ดวงตา 1 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 2561 เวลา ๑๐.๓๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วยติดเตียง/ ผู้พิการ/นักเรียนยากจน/พระภิกษุ จำนวน ๑๒ ราย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย โดยมอบเงินสดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพจำนวน ๑๒ ถุงเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมตักบาตร กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน ๒๐ ถุง ผ้าห่ม จำนวน ๒๐ ผืน ให้แก่ราษฎร
ผู้ยากไร้ โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดกัสปมธุโรม หมู่ ๖ บ้านหนองกก ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ลงพื้นที่ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ รพสต.น้ำโมง ที่ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๓๗ ราย ได้โลหิตจำนวน ๑๔,๘๐๐ ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อนำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วย/ผู้พิการ/นักเรียนยากจน และพระภิกษุสงฆ์ ตำบลน้ำโมง
จำนวน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๑๒ ราย โดยมอบเงินสดเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพจำนวน ๑๒ ถุง เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๑,๐๐๐ บาท(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาย ศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายก กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่บ้านที่อยู่ใกล้ตลิ่งทรุดตัว ณ บ้านเลขที่ ๑๑ (บ้านดอนเขียว) ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ และออกหน่วย
สังคมสงเคราะห์ราษฎรตำบล กองนาง จำนวน ๔ ประเภท ได้แก่
๑. ผู้ป่วยติดเตียง ๓ ราย
๒. ผู้พิการ จำนวน ๓ ราย
๓. นักเรียนยากจน ๓ ราย
๔. พระภิกษุสงฆ์ ๓ รูป

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับ รพร. ท่าบ่อ และ รพสต. บ้านถ่อน ที่ รร. ถ่อนวิทยา มีผู้บริจาคโลหิต ๒๗ ราย
ได้โลหิตจำนวน ๑๐,๘๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ๕ ราย บริจาคดวงตา ๕ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด  ลงพื้นที่เพื่อออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกับสองแม่ลูกที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ณ บ้านเลขที่ 251
หมู่ 5  ต.กวนวัน  อ.เมือง  จ.หนองคาย ที่ประสบปัญหาเรื่องความเดือดร้อนหลายด้าน เรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ทางเหล่ากาชาดได้ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือที่ยั่งยืนต่อไป

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน จำนวน ๒๑๐ คน ๑๐ ตำบล ๓๙ โรงเรียน ในอำเภอท่าบ่อ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียน
ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการส่งมอบ และหน่วยงานต่างๆ

จังหวัดหนองคาย
Syndicate content