หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโมง
ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ตำบลน้ำโมง อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๒ รายได้โลหิต จำนวน ๑๖,๘๐๐ ซีซี ผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะจำนวน ๒ ราย ดวงตา จำนวน ๒ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายศรัณศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นำโดย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่อำเภอท่าบ่อ
เพื่อมอบบ้านและของใช้จำเป็นตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตฯ ซึ่งอำเภอท่าบ่อได้รับการพิจารณาคัดเลือก
จำนวน ๓ ราย ดังนี้ ๑. นายโอ เสมเพ็ง บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ ๕ บ้านพฤกษาหาร ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ๒. นางพุทธรัตน์ เอ็งอารยกุล บ้านเลขที่ ๑๒๙

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน 2561 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้คณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๕ รายได้โลหิตจำนวน ๑๘,๒๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ๗ ราย
บริจาคอวัยวะ ๗ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้คณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมกับ โรงพยาบาสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกคอน มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 21 ราย ได้โลหิตจำนวน 8,400 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์โดยมอบถุงยังชีพเป็นเบื้องต้นและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดโพธาราม บ้าน อุ่มเย็น จำนวน ๔๓ ราย, วัดบ้านดอนหมี
ตำบลกองนาง จำนวน ๑ ถุง, ตำบลโพนสาและบ้านท่ามะเฟือง จำนวน ๓ ถุง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๗ ถุง

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 2561 เวลา ๐๖.๓๐ น นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยร่วมกิจกรรม ดังนี้
- - ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม รับศีล และถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์
- ร่วมกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน
- มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้จำนวน ๑๕ ถุง ผ้าห่มจำนวน ๒๐ ผืนและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๕ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายและคณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ลงพื้นที่ออกหน่วยบรรเทาทุกข์โดยมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดเทพนิมิตร ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จำนวน ๑๗ ราย
และ รร. บ้านปากมาง ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จำนวน ๑๕ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้คณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 ก.ค. 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้นางกำไล ปัสสุวรรณ
รองนายกกิ่งกาชาด อำเภอท่าบ่อและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมตักบาตร กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันและร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน ๒๐ ถุง ผ้าห่ม จำนวน ๒๐ ผืน ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดสร้อยพร้าว ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
- เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ/นักเรียนยากจน/พระภิกษุ จำนวน ๒๔ ราย ตำบลบ้านว่านและตำบลท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
Syndicate content