หนองคาย

นางพจนา ลิ้มสุวรรณ


นางพจนา  ลิ้มสุวรรณ
หนองคาย

จังหวัดหนองคาย

นางพจนา ลิ้มสุวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
ออกเยี่ยมราษฎรประสบอัคคีภัย จำนวน 8 ครัวเรือน บ้านเสียนหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลังคาเรือน ได้มอบเงินสดรายละๆ 5,000 บาท เครื่องอุปโภค
-บริโภค ครัวเรือนละ 1 ชุด เสียหายบางส่วนจำนวน 4 ครัวเรือน ได้มอบเงินสดรายละๆ 2,000 บาท เครื่องอุปโภค-บริโภค ครัวเรือนละ 1 ชุด รวมทั้งสิ้น
จำนวน 28,000 บาท ณ บ้านเมืองบาง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

จังหวัดหนองคาย

นางพจนา ลิ้มสุวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายออกไปรับ
ของบริจาคจากมูลนิธิโพธิ์ชัยช่วยน้ำท่วม ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหนองคาย เพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

นางพจนา ลิ้มสุวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาด
จังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยมราษฎรป่วยและผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 5 ราย โดยมอบเครื่อง
อุปโภค-บริโภค รายละ 1 ชุด รวม 5 ชุด พร้อมเงินสด รายละ 5,000 บาท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางพจนา ลิ้มสุวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 250 ชุด
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554

 

จังหวัดหนองคาย

นางพจนา ลิ้มสุวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยมราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในชุมชนตลาดอำเภอท่าบ่อ จำนวน 6 ราย และได้มอบถุงยังชีพ
ให้กับราษฎรที่ประสบภัย
จำนวน 6 ชุด มอบเงินให้ราษฎร  จำนวน 5 ครัวเรือนๆ ละ 5,000 บาท  และ 1 ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต  ได้มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท เมื่อ เดือนเมษายน 2554

จังหวัดหนองคาย

นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางพจนา ลิ้มสุวัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ร่วมเชิญชวนชาวจังหวัดหนองคาย ร่วมใจซับน้ำตาชาวใต้
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เมื่อเดือนเมษายน 2554

จังหวัดหนองคาย

นางพจนา ลิ้มสุวัฒน์


นางพจนา  ลิ้มสุวัฒน์
หนองคาย

Syndicate content