หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อร่วมทำบุญตักบาตร มอบถุงยังชีพ และผ้าห่ม แก่ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้ยากไร้ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเกษตรผล หมู่ที่ ๗
บ้านนาช้างน้ำ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย - เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/ดวงตา/อวัยวะ ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ และ รพสต.หนองนาง
ที่ อบต.หนองนาง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๒ ราย ได้โลหิต จำนวน ๑๖,๘๐๐ ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ประเภท โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน ๔๐ ถุง เงินสดจำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑. ผู้สูงอายุ จำนวน ๘ ราย
๒. ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๘ ราย
๓. ผู้พิการ จำนวน ๘ ราย
๔. นักเรียนยากจน จำนวน ๘ ราย
๕. พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘ รูป
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ ราย ณ ตำบลโพนสา และตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อร่วมพิธีมอบบ้านกิ่งกาชาดรวมใจอำเภอท่าบ่อ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่นางเตือนใจ ในจิตร และมอบเงินสดจำนวน ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่
วงโปงลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ณ บ้านถนนห้าธันวา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ
ประธานพิธี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ที่ โรงเรียนท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๙๘ ราย ได้โลหิตจำนวน ๓๙,๒๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ๖๔ ราย บริจาคอวัยวะ ๖๔ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรตำบลโคกคอนที่โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ตำบลโคกคอน
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๓๙ ราย ได้โลหิต จำนวน ๑๕,๖๐๐ ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ๒๔ ราย
อวัยวะ ๒๓ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และหน่วยงาน
แพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดโทรเงิน หมู่ 3  บานแสนสุข ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยนายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ ประธานพิธี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย/คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย
นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หนองคาย ร่วมพิธีมอบเสื้อกันหนาว โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ. หนองคาย กล่าวต้อนรับ
นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อกล่าวรายงาน ต่อ พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผอ. สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายคณินทร์ เปรมศรี นายอำเภอศรีณรงค์พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกรับบริจาคโลหิต
อำเภอศรีณรงค์ ณ หอประชุมอำเภอศรีณรงค์ ได้โลหิตจำนวน 129 ราย ได้ดวงตาจำนวน 5 ราย ได้อวัยวะจำนวน 4 ราย

จังหวัดสุรินทร์

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์  ศรีเครือเนตร  นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ที่ วัดเทพสิริกัญญา (วัดดอนแคน) ตำบลบ้านว่าน
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีพระภิกษุบริจาคโลหิต จำนวน ๔๘ รูปได้โลหิตจำนวน ๑๙,๒๐๐ ซีซี มีพระภิกษุแสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน ๘ รูป บริจาคอวัยวะ จำนวน ๗ รูป รวม ๑๕ รูป

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดดอนแก้วบัวบาน ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ถุง และผ้าห่ม จำนวน ๒๐ ผืน แก่ผู้ยากไร้ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
Syndicate content