หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนางจันเพ็ง คนหมั่น ณ บ้านเลขที่ 81 หมู่ 4 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ที่ วัดผาสุการาม ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 26 ราย ได้โลหิต
จำนวน 10,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคจาคอวัยวะ 3 ราย ดวงตา 3 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ณ อบต หนองนาง ตำบลหนองนาง มีผู้บริจาคดวงตา 47 ราย ได้โลหิตจำนวน 18,800 ซีซี
ผู้บริจาคดวงตา 6 ราย อวัยวะ 7 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วย ยากไร้ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ แพมเพิส และเครื่องบดอาหาร ณ บ้านเลขที่ 273 หมู่ 11 บ้านสระแก้ว ตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมพิธีเปิดโครงการพระราชดำริสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ วัดป่านาโพธิ์ อำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย โดย นายสุชน ภัยธิราช รอง ผวจ.นค. เป็นประธาน

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ร่วมมอบอุปกรณ์ เครื่องใช้แก่ผู้ป่วยตามโครงการ “ห่วงใย เยี่ยมไข้ ให้ของ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ประธานพิธี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ร่วมพิธีเปิดปั่นรวมใจภักดีรักในหลวง “ BIKE FOR KING ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณหน้าตึกอุบ้ติเหตุ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย - เวลา 07.00 น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเปิด และนำปั่นตามเส้นทางที่กำหนด
โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ประธานพิธี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา
ป.อาวุโส พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ณ วัดศรีสะอาด หมู่ 4 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดย ได้มอบถุงยังชีพ
จำนวน 20 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 20 ผืน แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการ/นักเรียนยากจน และพระภิกษุสงฆ์ ตำบลน้ำโมง จำนวน 20 ราย ตำบลนาข่า จำนวน
20 ราย และตำบลหนองนาง จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง เงินสดตำบลละ 24,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานกับ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ
โดย นายสุชน ภัยธิราช รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางรัชนี ภัยธิราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ประธาน มอบสิ่งของ
พระราชทานแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
Syndicate content