หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการ/นักเรียนยากจน และพระภิกษุสงฆ์ ตำบลน้ำโมง จำนวน 20 ราย ตำบลนาข่า จำนวน
20 ราย และตำบลหนองนาง จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง เงินสดตำบลละ 24,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานกับ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ
โดย นายสุชน ภัยธิราช รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางรัชนี ภัยธิราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ประธาน มอบสิ่งของ
พระราชทานแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดหนองคาย ณ วัดเกษตรผล หมู่ที่ ๗ ต.ท่าบ่อ
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นำโดย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ณ บ้านเลขที่ ๓๐๑ หมู่ ๑๐ บ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โดย มอบพัดลมของชมรมแม่บ้านมหาดไทย พร้องเงินสดเหล่ากาชาด จังหวัดหนองคาย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท นางมณีวรรณ ทุมมาปักษ์ กรรมการ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์  ศรีเครือเนตร  นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ ๓๐๑ หมู่ ๑๐ บ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมอบ
ถุงยังชีพ ผ้าห่ม เสื้อผ้า ข้าวสาร หม้อหุงข้าว กาน้ำร้อนไฟฟ้า หมอน พร้องเงินสดจำนวน ๒,๐๐๐ บาท รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นางสุวัน แก้วดวงดี
ร่วมสมทบอีก ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร มอบหมายให้คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตดวงตา/อวัยวะ ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ รพสต.นาข่า ณ อบต.นาข่า มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน  ๒๔  ราย ได้โลหิต  จำนวน ๙๖,๐๐๐ ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อร่วมทำบุญตักบาตร มอบถุงยังชีพ และผ้าห่ม แก่ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้ยากไร้ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเกษตรผล หมู่ที่ ๗
บ้านนาช้างน้ำ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย - เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต/ดวงตา/อวัยวะ ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ และ รพสต.หนองนาง
ที่ อบต.หนองนาง ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๒ ราย ได้โลหิต จำนวน ๑๖,๘๐๐ ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ประเภท โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน ๔๐ ถุง เงินสดจำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑. ผู้สูงอายุ จำนวน ๘ ราย
๒. ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๘ ราย
๓. ผู้พิการ จำนวน ๘ ราย
๔. นักเรียนยากจน จำนวน ๘ ราย
๕. พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘ รูป
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ ราย ณ ตำบลโพนสา และตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อร่วมพิธีมอบบ้านกิ่งกาชาดรวมใจอำเภอท่าบ่อ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่นางเตือนใจ ในจิตร และมอบเงินสดจำนวน ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่
วงโปงลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ณ บ้านถนนห้าธันวา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ
ประธานพิธี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ที่ โรงเรียนท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๙๘ ราย ได้โลหิตจำนวน ๓๙,๒๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ๖๔ ราย บริจาคอวัยวะ ๖๔ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
Syndicate content