สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการ "พสกนิกรชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ในโครงการ " พสกนิกรชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 " และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอพระแสงและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในโครงการ " พสกนิกรชาวไทย ทำความดี
บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิต
สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง

กิ่งกาชาดอำเภอพระแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:30 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และเอกชน ร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
สินค้าราคาถูก อาหารพื้นบ้าน และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นางรัชนี ขวัญเกิด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบถุงยังชีพ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอพุนพิน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ในโครงการ "พสกนิกรชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องประชุม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ที่ขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการ "บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 " เพื่อให้ความข่วยเหลือต่อไป ดังนี้
1. เวลา 09:30 น. เยี่ยมครอบครัว นางสาวกาญจนา ตรีเล็ก อายุ 52 ปี ณ บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอคีรีรัฐนิคม และสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ในโครงการ " พสกนิกรชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกงตาก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการ " พสกนิกรชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 " และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ที่ขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการ " บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 " เพื่อให้ความข่วยเหลือต่อไป ดังนี้
1. เวลา 10:00 น. เยี่ยมครอบครัว นายเหี้ยง จันทร์พิทักษ์ อายุ 75 ปี ณ บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. นางอุรสา  จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางไปมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ที่ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ในโครงการ
" บ้านหลังใหม่ จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี " ให้แก่ครอบครัว นายไพโรจน์ ชูแก้ว อายุ 53 ปี ณ บ้านเลขที่ 41/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Syndicate content