สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
ออกรับบริจาคโลหิตจาก พนักงาน เจ้าหน้าที่ โรงงานน้ำตาล ครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 43 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 40 ราย และได้มี
ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย ณ โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและกิ่งกาชาดอำเภอพรหมบุรี ร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพรหมบุรี ครั้งนี้มีผู้มลงทะเบียนบริจาคโลหิต
จำนวน 62 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 49 ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิราพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษาวิชาทหารครั้งนี้มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 66 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 46 ราย
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิราพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางบุณยานุช ณ นคร
เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมด.ญ.สราลัย ต่วนเครือ อายุ 13 ปี อยู่ชั้น ม.3 โรงเรียน
บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี ได้รับอุบัติเหตุวาตภัยนั่งล้านของอบต.ล้มทับฟาดศรีษะ นอนรักษาตัวอยู่ห้องไอซียู ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี มีอาการน้ำท้วมปอด

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและกิ่งกาชาดอำเภอค่ายบางระจันร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิต
จากข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ได้โลหิตทั้งสิ้น 24 ราย ณ หอประชุมอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี ร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป โดยมีนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา
นายอำเภออินทร์บุรี ให้การต้อนรับ ครั้งนี้มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 95 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 61 ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น.-12.00 น.นางดรุณี. สายวาณิชย์. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิราพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางวราพรรณ ศรีเหนี่ยง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางศศิธร ปิ่นนิกร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายวิทิต. ปิ่นนิกร. ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี. พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิต แห่งชาติ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการและประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็น

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี  สายวาณิชย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป
ครั้งนี้มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 84 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 65 ราย ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.45 -13.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน
พร้อมนางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางวราพรรณ  ศรีเหนี่ยง  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายวิทิต ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าช้าง เดินทางไปให้การช่วยเหลือ บ้านของนายบุญทำ วงษ์เสน ที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 หลัง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 19.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กับนางบุณยานุช ณ นคร เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและสมาชิก/เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยคุณ ดุละดิลก ดุละลัมพะ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี

จังหวัดสิงห์บุรี
Syndicate content