สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ บริษัท ซันเด้นอินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 43 ราย
ณ บริษัท ซันเด้นอินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่บริษัทโนเบล เอ็นซี จำกัด
มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 25 ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย ณ บริษัทโนเบล เอ็นซี จำกัด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางระจัน
มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย  และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคร่างกาย
อีกจำนวน 8 ราย ณ หอประชุมอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมบ้านนายสังข์ โฮ่คร้าม อายุ 70 ปี
ซึ่งป่วยเดินไม่ได้เป็นโรคซีสทับใต้เขาซ้าย และเส้นเลือดในสมองตีบและได้ร้องขอรถเข็นคนพิการ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบรถเข็นคนพิการ
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบเงินส่วนตัวอีกจำนวน 1,000 บาท

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจาก พนักงาน เจ้าหน้าที่บริษัท
เอเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด ครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 61 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 47 ราย ณ บริษัทเอเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
ออกรับบริจาคโลหิตจาก พนักงาน เจ้าหน้าที่ โรงงานน้ำตาล ครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 43 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 40 ราย และได้มี
ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย ณ โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและกิ่งกาชาดอำเภอพรหมบุรี ร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอพรหมบุรี  ครั้งนี้มีผู้มลงทะเบียนบริจาคโลหิต
จำนวน 62 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 49 ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2  จังหวัดลพบุรี  ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ บริษัทโนเบล เอ็นซี จำกัด
มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 25 ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย ณ บริษัทโนเบล เอ็นซี จำกัด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางระจัน
มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย  และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคร่างกาย
อีกจำนวน 8 ราย ณ หอประชุมอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมบ้านนายสังข์ โฮ่คร้าม อายุ 70ปี
ซึ่งป่วยเดินไม่ได้เป็นโรคซีสทับใต้เขาซ้าย และเส้นเลือดในสมองตีบและได้ร้องขอรถเข็นคนพิการ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบรถเข็นคนพิการ
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบเงินส่วนตัวอีกจำนวน 1,000 บาท

จังหวัดสิงห์บุรี
Syndicate content