สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิต จากพนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 23 ราย แต่ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 21 ราย  ณ บริษัท  สยามแม็คโคร จำกัด  (มหาชน)  สาขาสิงห์บุรี อำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 41 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 30 ราย ณ โรงเรียนอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมี
ผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 98 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 80 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน  7  ราย บริจาคอวัยวะ 16 ราย บริจาคร่างกาย
จำนวน 2 ราย โดยนายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 22 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 18 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. นางชุลีพร. เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการประชุม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดระดับบริหารได้รับความรู้ความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพัฒนาระบบ
การบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในด้านพันธกิจ ด้านระบบจิตอาสาสภากาชาดไทย และด้านงบประมาณ การเงินการบัญชี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและกิ่งกาชาดอำเภอค่ายบางระจัน ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 30 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 28 ราย ณ หอประชุมอำเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 26 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 20 ราย ณ สำนักงาน ธกส. สาขาสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายแฉล้ม กลิ่นหัวไผ่ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 66 หมู่ 3 ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด เงินสดอีก จำนวน 3,000 บาท
2. นางพิมพร นครชัย อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 64 หมู่ 3 ไฟไหม้บางส่วน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด เงินสดอีก จำนวน 1,000 บาท

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะข้าราชการกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปอำเภออินทร์บุรี มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 134 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 95 ราย และได้มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย และบริจาคร่างกาย จำนวน 3 ราย โดยนายอำเภออินทร์บุรี ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และนางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี/เลขานุการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกเยี่ยมราษฎร ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี
โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด เงินสด จำนวน 3000 บาท. ให้แก่นางบุญชู. คำด้วง ม. 5 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยท่านนายอำเภอ

Syndicate content