สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 122 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 99 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 19 ราย และใบแสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย ณ ห้องหอประชุมอำเภออินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 109 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 92 ราย ณ ห้องหอประชุมอำเภอสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมี
ผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 30 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 21 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย ณ บริษัท ซันเด้นอินเตอร์คูล
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 72 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 60 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และใบแสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ 1 ราย ณ ห้องหอประชุม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชาร พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 37 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 28 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และใบแสดง
ความจำนงบริจาคอวัยวะ 2 ราย ณ ห้องหอประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.  นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธี
และนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ
ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีกิจกรรม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ พิการและครอบครัวยากจน
จากเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 130 ราย และมอบแว่นสายตายาวให้แก่สูงอายุ/ผู้ยากไร้อีก จำนวน 500 อัน ณ วัดวิหารขาว ตำบลวิหารขาว

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 121 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 100 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย ณ บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจาก เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 43 ราย มีผู้รับบริจาคดวงตา 1 ราย และรับบริจาคอวัยวะ 1 ราย ณ บริเวรณลานจอดรถ
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 59 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 52 ราย โดยนางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภอท่าช้าง ให้การต้อนรับ
และมีผู้รับบริจาคดวงตา 3 ราย และรับบริจาคอวัยวะ 2 ราย ณ หอประชุมอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางเลียม ฉิมพันธ์ รองนายกเหล่กาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ออกเยี่ยมราษฎรและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในเขตชุมชนตลาดชันสูตร หมู่ที่ 8 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีบ้านเรือน
เสียหาย ทั้งหลัง 7 ราย และได้รับความเสียหายบางส่วน 8 หลัง รวมจำนวน 15 หลัง พร้อมนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

Syndicate content