สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ  ถนนท่าช้าง-พรหมบุรี หน้าพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี
วัดพิกุลทองพระอารามหลวง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และเปิดป้ายเฉลิมพระเกียรติ ณ หน้าข้างหมอบ วัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธี
และนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ
ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีกิจกรรม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุ พิการ และครอบครัวยากจน
จากเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 130 ราย และมอบแว่นสายตายาวให้แก่สูงอายุ/ผู้ยากไร้อีก จำนวน 500 อัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น.นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานการจัดกิจกรรมโครงการ
น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 36 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ จำนวน

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.  นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย
นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาจำนวนกว่า 700-800 คน ร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณ

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชาร พนักงานราชการและประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 61 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
1 ราย ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ พนักงาน ประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้รับบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 80 ราย ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น.  นางชุลีพร เตรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กิ่งกาชาดอำเภอพรหมบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 77 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 71 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย
และใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 1 ราย ณ หอประชุมอำเภอพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธี
และนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ
ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีกิจกรรม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้สูงอายุ พิการ และครอบครัวยากจน
จากเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 130 ราย และมอบแว่นสายตายาวให้แก่สูงอายุ/ผู้ยากไร้อีก จำนวน 500 อัน ณ วัดพรหมบุรี ตำบลพรหมบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 57 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 51 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 รายและใบแสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย ณ บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 83 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 71 ราย มีความจำนงบริจาคร่างกาย จำนวน 1 ราย ณ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาสิงห์บุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
Syndicate content