สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้ากฐินให้
ดร.สุทธิพล ทวีชัยยะการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานนำผ้าพระกฐินพระราชทาน
ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ที่ 2 จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 42 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 28 ราย ณ หอประชุมอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมาย
ให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจาก เจ้าหน้าที่ พนักงานทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 37 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 32 ราย ณ บริษัท ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธี
ณ วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ พนักราชการทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 80 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 63 ราย ณ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธี
ณ พื้นที่สาธารณะหนองสองห้อง หมู่ 6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกใน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
หลังเดิม และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางเลียม ฉิมพันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรม/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรี ร่วมออกเยี่ยม
ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยไหม้บ้านทั้งหลัง บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 7 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง
มีผู้ประสบภัย จำนวน 5 คน คือ
1. นายธรรมนูญ ตาระเวช
2. นางสมจิตร แววงาม อายุ 55 ปี
3. นางสาวธัญกร พลธนาวรกุล อายุ 33 ปี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 70 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 57 ราย ณ หอประชุมอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี/กิ่งกาชาดอำเภอท่าช้าง ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 41 ราย ณ หอประชุมอำเภอท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
Syndicate content