สระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมาย นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร " พื้นฐานยุวกาชาด " ณ โรงเรียนเสาไห้ " วิมลวิทยานุกูล "
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุนชมรมอาสายุวกาชาด จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นางอังคณา พุฒิวิญญ ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้ นายอำเภอสันติ สังขธูป
ประธานศูนย์ประสานงานกาชาดอำเภอวิหารแดงพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด อำเภอวิหารแดง มอบถุงตามโครงการ
อำเภอยิ้มเคลื่อนที แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 40 ชุด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมมอบบ้านและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการซ่อม/สร้างบ้าน "ประชารัฐ" เฉลิมพระเกียรติ
(เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี ณ บ้าน นายพรชัย เอี่ยมชุ่ม ม.2 ต.กุ่มหัก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ
จำนวน 1 ชุด

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2559  นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายนางเสาวภา วัชรกาฬ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 100 ชุด แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส ณ วัดโคกกระต่าย ต.บ้านลำ
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมี นายชรัช บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนมัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
จัดทำโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดกาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี ณ ห้องประชุมเพชรกุหลาบ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรียแผนโดยมี นายวรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  พร้อมมอบแว่นสายตาแก่เด็กนักเรียน
ที่มีปัญหาทางสายตา ในโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อนักเรียนในชนบท  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ร่วมมอบบ้านและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการซ่อม/สร้างบ้าน " ประชารัฐ " เฉลิมพระเกียรติ (เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่)
จังหวัดสระบุรี ณ บ้านนางสำเนียง วงษ์ทน  บ้านเลขที่ 68  ม.1 ต.ผึ้งรวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  และบ้านนางฉลวย  อำพงษ์ บ้านเลขที่ 53 ม.7
ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 2 ชุด

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตในกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ ธนาคารโลหิต โรงพยาบาลสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางอังคณา  พุฒิวิญญู  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ราย น.ส.สมบูรณ์ เสือสูงเนิน ณ บ้านเลขที่ 112/2 ม.5 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท ชุดธารน้ำใจ จำนวน 2 ชุด และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมและให้
กำลังใจ นายสมศักดิ์ สวัสดิ์ ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 11 ม.7 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ  พร้อมช่วยเหลือเงินสด จำนวน 10,000 บาท
ชุดธารน้ำใจ จำนวน 2 ชุด หม้อหุงข้าว จำนวน 1 เครื่อง และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด

Syndicate content