สระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำอำเภอเมือง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี และ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 76 ราย ได้โลหิต จำนวน 30,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย และดวงตา
จำนวน 3 ราย

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพจนันต์  เทวีทิวารักษ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี มอบหมายนางรัชนี ภัยธิราช
พร้อมสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี เยี่ยมนางสาวธัญญาเรศ เกตุแก้ว นักเรียนยากจน ณ บ้านเลขที่ ๒๕ ม.๓ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
พร้อมให้การช่วยเหลือ ดังนี้ ๑.มอบเงินสด จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ๒.ข้าวสาร จำนวน ๕ ถุง ๓. กระเช้าขนม จำนวน ๑ กระเช้า

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดสระบุรี มอบหมายนางพรศรี ตรงศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่่วมโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ  จำนวน  ๑๐๐  ชุด แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
และมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ณ บริเวณวัดหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี โดยนางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และจิตอาสาเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ
"เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อ​วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้ประสบอัคคีภัย 1 ราย ณ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  และเยี่ยมผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน ๓ ราย
ณ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ รายละ ๑ ชุด

จังหวัดสระบุรี

เมื่อ​วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ต้อนรับนายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ผู้แทนพระองค์ฯ  ในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน และเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าลาน และศาลาการเปรียญ
วัดบ้านครัว อำบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 500 ชุด

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 25 เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดโครงการสัมมนาประจำปีกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และอบรมสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มีความรู้ความเข้า ในหลักการกาชาด ภารกิจของ
สภากาชาดไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจิตอาสาภายในจังหวัด และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติ และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน
ณ อารมณ์ดีรีสอร์ทแอนด์สปา ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท โดยมี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และนางอังคณา พุฒิวิญญู

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “ พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ” ของเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ​​ณ อารมณ์ดีรีสอร์ทแอนด์สปา ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระบุรี เป็นประธาน และนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีจิตอาสาร่วมอบรม รวมประมาณ 300 คน

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายนางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อม/สร้างบ้าน " ประชารัฐ " เฉลิมพระเกียรติ
(เริ่มวันพ่อ สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี บ้านนายอุดม ธรรมสรณ์ เลขที่ 23 ม.2 ต.พระยาทด พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ออกรับบริจาคโลหิต ณ กรมทหารม้าที่ 4
รักษาพระองค์ อ.เมืองสระบุรี  มีผู้ร่วมบริจาคจำนวน 64 ราย คิดเป็นโลหิต จำนวน 25,600 ซีซี อวัยวะ 1ราย ดวงตา 1 ราย

จังหวัดสระบุรี
Syndicate content