สระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นาง วรสุดา ร้ตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานกาชาดอำเภอหนองโดน
นำโดย นาย วรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอหนองโดน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบถุงยังชีพจำนวน ๕๐ ถุง ให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ศาลาการเปรียญ สำนักสงฆ์บ้านโพนกกโก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโปร่ง
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
ประจำอำเภอเสาไห้ นำโดยนายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒  จังหวัดลพบุรี
ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๘๓ รายได้โลหิต ๓๓,๒๐๐ ซี.ซี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำอำเภอหนองแซง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ณ วัดหนองพลับ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๕๐ ราย ได้โลหิต จำนวน ๒๐,๐๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงค์บริจาคดวงตา จำนวน ๑ ราย และอวัยวะ จำนวน ๑ ราย

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายรณรงค์ เทพรักษ์และคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดพร้อมจิตอาสา ประจำอำเภอบ้านหมอ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี
ณ บริษัท นวโลหะไทย โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๖๔ ราย ได้โลหิตจำนวน ๒๕,๖๐๐ ซี.ซี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  มอบหมายไห้ศูนย์ประสานงานกาชาด
อำเภอหนองแค นำโดยนายแปลก เทพรักษ นายอำเภอหนองแคและนางอารี เทพรักษคุณนายนายอำเภอหนองแค ร่วมกับหัวหน้าราชการกำนันผู้ไหญ่
บ้านทหาร มอบถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ถุง ณ วัดกลุ่มหัก หมู่ ๓ ตำบลกลุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  ให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสตามโครงการอำเภอ
ยื้มเคลื่อนที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเสร้างรอยยื้มไห้กับประชาชน

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดประจำอำเภอหนองแคออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี ณ บริษัทโสสุโก้เซรามิค จำกัด
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีโดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๔๗ รายได้โลหิต ๑๘,๘๐๐ ซี.ซี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีมอบเงินและสิ่งของ
พระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายพรเดช เวชสุวรรณ ณ บ้านเลขที่ ๙/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โดยมีนายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมให้การช่วยเหลือและมอบสิ่งของในเบื้องต้น ดังนี้
๑. ถุงยังชีพ จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๖๔ ราย ได้โลหิต จำนวน ๒๕,๖๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงค์บริจาค อวัยวะ จำนวน ๑๓ ราย และดวงตา
จำนวน ๑๒ ราย

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๕๗ ราย ได้โลหิต จำนวน ๒๒,๘๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงค์บริจาค อวัยวะ จำนวน ๘ ราย และดวงตา
จำนวน ๘ ราย

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาง วรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
ประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
อำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน ๖๙ รายได้โลหิตจำนวน ๒๖,๗๐๐ ซีซี

จังหวัดสระบุรี
Syndicate content