สระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมนางพรศรี ตรงศิริ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลสระบุรี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน ๑๓๖ ราย ได้โลหิต จำนวน ๕๔,๔๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะ จำนวน ๙ ราย และดวงตา จำนวน ๑๑ ราย

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำโดย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
พร้อมนางพรศรี ตรงศิริ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัคร
สร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้านการปฐมพยาบาล
และเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนเรื่องอาสาสมัครในชุมชนให้เป็นระบบทั้งสภากาชาดไทย โดยมีจิตอาสาสภากาชาดไทยที่เข้าร่วมอบรม จำนวน

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ณ วัดทองพุ่มพวง
อำเภอเมือง จังหว้ดสระบุรี โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๖๘ ราย ได้โลหิต จำนวน ๒๗,๒๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะจำนวน ๑ ราย
และดวงตา ๑ ราย

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำอำเภอเมือง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยรับบริจากโลหิต
ณ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๑๓๔ ราย ได้โลหิต จำนวน ๓๙,๗๐๐ ซีซี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำอำเภอเมืองสระบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ณ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๓๔ ราย ได้โลหิต จำนวน ๑๓,๖๐๐ ซีซี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐น. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกกาชาดอำเภอหนองแค ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๒ลพบุรีสภากาชาดไทย
ออกรับบริจาคโลหิต ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน ๘๒ ราย รวมได้รับโลหิต
จำนวน ๓๒,๘๐๐ ซีซี.

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นาง วรสุดา รัตนสุคนธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
อำเภอแก่งคอยและจิตอาสากาชาด อำเภอแก่งคอย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ ณ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหาชน) โดยมีผู้มาบริจาคโลหิต ๙๑ ราย ได้โลหิต จำนวน ๓๖,๐๐๐ ซีซี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี กรมทหารม้าที่ ๔
รักษาพระองค์อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 67 ราย ได้โลหิต จำนวน ๒๖,๘๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงค์บริจาค อวัยวะ
จำนวน ๔ ราย และดวงตา จำนวน 3 ราย

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ
ปลัดนาตยา อัตถะสัมปุณณะ คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีพร้อมจิตอาสา ประจำอำเภอบ้านหมอ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลบ้านหมอ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๘๑ รายได้โลหิต ๓๒,๔๐๐ ซี.ซี

จังหวัดสระบุรี
Syndicate content