สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 2559

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2559

จังหวัดสมุทรสาคร

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนายทวี นามีผล  บ้านเลขที่ 1/3  หมู่ 5  ตำบลชัยมงคล  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ผู้ประสบอัคคีภัย
มอบชุดอุปโภคบริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ที่ปรึกษาของบริษัทให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ได้โลหิตจำนวน 47 ราย

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

นางวรสุดา  รัตนสุคนธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร นายไพรัช มาบรรดิษ เนื่องจากภรรยา นางสมบูรณ์ศิริ สนคะมิ
ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร มอบนมของใช้ส่วนตัว และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  ออกหน่วยให้บริการประชาชนในกิจกรรมจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่  ประจำเดือน
พฤษภาคม 2559 ณ วัดกระโจมทอง ตำบลหลักสอง อำเภบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มอบชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ชุด แว่นสายตา
ผู้สูงอายุ จำนวน 107 ราย

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมครอบครัวนางสมจิตร ทองทางใบ อายุ 81 ปี
พิการทางการเคลื่อนไหว  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 96/8  หมู่ 3  ชุมชนซอยวัดสามัคคีศรัทธาราม  (โกรกรากใน)  ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทในครอบครัว ทำให้มีผู้เสียชีวิต โดยมอบชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2559  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ  อำเภอกระทุ่มแบน  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพระนาย  สุวรรณรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โครงการนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 1,000 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียน

จังหวัดสมุทรสาคร

นางสุนี บุญญะโสภัต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในการพิธีเปิดการอบรมสมาชิกยุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่ 2697 /สค.20 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2558 ณ เรือนจำ
จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

นางภิมม์ ปิยะเมธาง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการกาชาดสมุทรสาครฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน (HOME HEALTH CARE) รายน.ส.ศิริขวัญ ทับทิมผล  อายุ  21  ปี
ผู้ป่วยอัมพาต อุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซน์ มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท อยู่บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร
Syndicate content