สงขลา

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี/สมาชิกจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 44 ราย ปริมาณ
โลหิตที่ได้รับ จำนวน 19,800 ซีซี ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 6 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นางอัมพา  สบานแย้ม  นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  มอบหมายคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
พระบรมราชาฯ ตำบลฉาง

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางอัมพา สบานแย้ม  นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี  มอบหมายคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพระบรมราชาฯ
ตำบลปลักหนูและตำบลท่าประดู่ นำคณะโดย นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี/ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่่ 12 กรกฎาคม 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี มอบหมายคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เทศบาลต.นาทวี เทศบาลต.นาทวีนอก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และจิตอาสาในพื้นที่ เยี่ยมเยียน
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ของตำบลนาทวี จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ป่วย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาทวี ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ในพื้นที่ตำบล
คลองทราย 8 ราย ตำบลนาหมอศรี 1 ราย รวมทั้งหมด 9 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 17.00 น. นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรม " ปั่นรัก ทำความดี คนนาทวี ไม่ทอดทิ้งกัน " เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย
ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ของตำบลประกอบเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ จำนวน 5 ราย ในการนี้ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเขต

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และคณะสาธารณสุขอำเภอนาทวี ออกเยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วยนายแพทย์จังหวัดลงเยี่ยม
ตำบลนาหมอศรี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
ปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอนาทวี ตำรวจภูธรสะท้อน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 คณะครูโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ได้ออกปฏิบัติงาน
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน ณ โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งลัง ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี/สมาชิกจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 12 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 180 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 160 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 72,000 ซีซี
ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 20 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น . นางอัมพา สบานแย้ม มอบหมายนางพิรญาณ์ เสนะพันธ์ุ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี โดยมีนายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ และนักปั่นอำเภอนาทวี ร่วมกิจกรรม
" ปั่นรัก ทำความดี คนนาทวี ไม่ทอดทิ้งกัน " ครั้งที่ 6 เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในโอกาสนี้ได้มอบของเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
Syndicate content