สงขลา

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี และภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 137 ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 61,650 ซีซี

จังหวัดสงขลา

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม มอบพัดลมให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่
การประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสพม.16 จำนวน 2 โรงเรียน และวิทยาลัยการอาชีพนาทวี รวมสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่อำเภอนาทวี ทั้งสิ้นจำนวน 33 สถานศึกษา โดย นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี/ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ประธานในพิธี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาตำบลนาหมอศรี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งฯของตำบลนาหมอศรี เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและให้กำลังใจ จำนวน 9 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี มอบหมายคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาตำบลนาหมอศรี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งฯของตำบลนาหมอศรี เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและให้กำลังใจ จำนวน 9 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี/สมาชิกจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน  50  ราย ได้ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน
19,800 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับโรงเรียนนาทวีวิทยาคม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 114 ราย ผ่านการคัดกรอง
จำนวน 105 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 9 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 47,250 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี มอบหมายให้นางอ้วน แก้วทอง
และนางอมรรัตน์ นิลรัตน์ รองนายกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พรีอมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับหน่วยธนาคารโลหิต
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคโลหิต จำนวน 52 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 37 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 15 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 16,650 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า
ประชาชน ร่วมกิจกรรม "ปั่นรัก ทำความดี คนนาทวี ไม่ทอดทิ้งกัน" ครั้งที่ 8 เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี มอบหมายนางอ้วน แก้วทอง และนางอมรรัตน์ นิลรัตน์
รองนายกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา และสมาชิกจิตอาสา
สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 52 ราย ผ่านการ
คัดกรอง จำนวน 44 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 8 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 19,800 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับโรงเรียนนาทวีวิทยาคม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 114 ราย ผ่านการคัดกรอง
จำนวน 105 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 9 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 47,250 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
Syndicate content