สกลนคร

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ราย นายชนะ โมระดา
อยู่บ้านเลขที่ ๕๓๐ บ้านป่าติ้ว หมู่ ๕ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นางอัจฉราณี พูลสง่า ปลัด อบต.วานรนิวาส ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วานรนิวาส พร้อมสมาชิก อบต.วานรนิวาส ทีมบริการเครือข่ายสุขภาพจาก รพ.วานรนิวาส อสม. ร่วมเยี่ยมในครั้งนี้

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านปลาหลาย หมู่ ๗
ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน ๔ ครัวเรือน โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมในครั้งนี้

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๙ นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง  ใครบุตร  นายอำเภอวานรนิวาส ประธานพิธี นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร
นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ร่วมพิธียกเสาเอกบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ราย นางนาง มัชมลทน
อยู่บ้านเลขที่ ๙๓ บ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นางขนิษฐา ชูกลิ่น ปลัด อบต.หนองแวงใต้

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอวานรนิวาส พร้อมกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงิน ผ้าห่มและเครื่องอุปโภค ให้กับผู้สูงอายุ ๑๐๑ ปี
ราย นางบุญมา เปรมปรีดิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๓ บ้านแก้ง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน จิตอาสา ร่วมเยี่ยมในครั้งนี้

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบ
วาตภัย ในพื้นที่บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. จำนวน ๕ ครัวเรือน
โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ร่วมเยี่ยมและให้การช่วยเหลือการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย ในครั้งนี้

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
- เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ตามโครงการกาชาด ห่วงใย
มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 93 ทุน
งบประมาณ 145,000 บาท โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานฯ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 น. นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  โรงพยาบาลวาริชภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ สถานีตำรวจภูธรคำบ่อ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชมรม อสม.อำเภอวาริชภูมิ ชมรมปั่นจักรยานภูไทวาริชภูมิ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ร่วมใจภักดิ์รักในหลวง
“ Run & Bike For King” ปีที่ 13 สนามที่ 22 ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามตลาดสดบ้านคำบิด ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับนายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และจิตอาสา “ พระราชทาน 904 วปร.”
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และร่วม

กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ ได้หมอบหมายให้
นางแสงจันทร์ ใกล้ฝน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร และมีผู้รับเข็มที่ระลึกในการรับบริจาคโลหิต
ครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 ราย บริจาคครบ 16 ครั้ง จำนวน 7 ราย 24 ครั้ง จำนวน 2 ราย รวมมีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งหมด 108 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 43,200 ซีซี

จังหวัดสกลนคร

กิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางจันทรพรรณ  สัมฤทธิ์จินตนา  นายกกิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ ได้หมอบหมายให้
นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมราชมงคล อาคารเรียนราม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน

กิ่งกาชาดอำภอวาริชภูมิ
Syndicate content