ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางจุฑาทิพย์ ประสานศิวะมัย. นางสาลินี วิรารัตน์. กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมีนายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางวลัยพร
วงษ์งาม ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางสุภาพร บุญพยัคฆ์ นางวันเพ็ญ เต็มใจ กรรมการ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมออกหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ณ พุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้วห้วยวะ บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางศิริพร ไพบูลย์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย โดยมีนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่  ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางช่อฟ้า แสงกล้า ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยานายอำเภอ. นางสาววิลาวัณย์ โขสูงเนิน ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางอาภรณ์ พูมพิจ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางจิราภรณ์ วรจิตร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ. ณ อำเภอศรีรัตนะ โดยมีนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอศรีรัตนะ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางสุจิตรา มิมาชา ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยานายอำเภอ. ดร.เจษฎาวุฒิบุตรเพชร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ. ณ อำเภอเมืองจันทร์ โดยมี นายสมานมิตร มิมาชา
นายอำเภอเมืองจันทร์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่. ร่วมบริจาคโลหิต

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางนุชสุดา เหลืองสกุลไทย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยานายอำเภอ นางศิริพร ไพบูลย์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ อำเภอพยุห์ โดยมีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย
นายอำเภอพยุห์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางเพ็ญพิชญา สังข์วงศ์นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ ดร.เจษฎาวุฒิ บุตรเพชรกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดฯ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ. ณ อำเภอขุนหาญ
โดยมี นายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอขุนหาญ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นางรัชนก อรรคบุตร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยา นายอำเภอภูสิงห์ และคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบเงิน ถุงยังชีพ ผ้าห่ม มุ้ง
เสื่อน้ำมันและชุดเครื่องครัว ให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ราย และผู้ยากไร้จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอ ภูสิงห์ ดังนี้
1.ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหาย ราย นายสัก ผลแก้ว บ้านเลขที่ 12 ม.6 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป  นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางสาววิลาวัณย์ โขสูงเนิน ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู เจ้าหน้าที่
นักเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่. ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 148 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 148 ยูนิต

จังหวัดศรีสะเกษ
Syndicate content