ลำพูน

จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายโยธิน ประสงค์ความดี
นายอำเภอแม่ทาและคณะจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
นายดวงจันทร สุทธิตั้ง บ้านเลขที่ 65/1 ม.6 บ้านทาร้องเรือ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท พร้อมมอบ
ถุงเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด เครื่องครัวจำนวน 1 ชุด และผ้าห่มจำนวน 2 ผืน เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00น. นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองลึก
ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้มอบ คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้เด็กนักเรียนนำไป ศึกษา
ค้นคว้าและเรียนรู้ อีกทั้งยังได้ให้คำแนะนำในด้านการเรียนตลอดจนแนวคิดในการศึกษาและการดำรงชีวิต ขอขอบคุณนายโยธิน ประสงค์ความดี
นายอำเภอแม่ทาและผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองลึกตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานงาน เป็นอย่างดี

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2561 นางจิณณารัชช์  สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด สาขาลำพูน
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 33 ราย เป็นโลหิต 11,550 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 11 ราย อวัยวะ 11 ราย ร่างกาย 11 ราย ขอขอบคุณ
ผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 23 ราย
เป็นโลหิต 8,050 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 3 ราย และ ร่างกาย 1 ราย ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ร่วม
ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ บมจ.ธนูลักษณ์ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 35 ราย
เป็นโลหิต 13,850 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย และ อวัยวะ 1 ราย ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์
การบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ " ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน"เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรอง พร้อมทั้งได้ประกาศ
ให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดสะอาด ปราศจากโฟม (No FOAM) ตามโครงการ “ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No FOAM) ” อย่างเป็นทางการ
ณ จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. นางจิณณารัชช์  สัมพันธรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาด เยี่ยมดูสภาพความเป็นอยู่และสอบถามอาการเจ็บป่วยของนายศักย์ชาย ศรีประสาน อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 83 หมู่ 8 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ประสบปัญหาปัสสาวะติดขัด เนื่องจากป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากโตต้องใส่ท่อปัสสาวะเพื่อระบายปัสสาวะ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนมอบเงิน
ช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มจำนวน 2 ผืน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคม

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ บริษัท ทานากะ พรีซีสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 45 ราย เป็นโลหิต 17,250 ซี.ซี. ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ร่วมประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน

วันที่ 27 กันยายน 2561 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ออกเยี่ยมนักเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ห้องเรียนสาขาเรือนแพ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้มอบหนังสือ
เพื่อช่วยส่งเสริมปลูกนิสัยรักการอ่าน ขนมและนม ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 6 ราย และได้ให้คำแนะนำในด้านการเรียนตลอดจนแนวคิดในการศึกษา
และการดำรงชีวิต

จังหวัดลำพูน
Syndicate content