ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้
นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ และ นางมนชยา ตันตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ นางปี๋แก้ว มุ่งดี อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ตำบลบุญนาคพัฒนา
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  มีสภาพปัญหาเป็นผู้สูงอายุและมีความพิการทางร่างกายเดินไม่ได้ มีฐานะยากจน ในการนี้ เหล่ากาชาด

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบหมาย
ให้นางจันทร์เพ็ญ  เสาวโกมุท  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ร่วมกิจกรรม “เกี่ยวข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ คนลำปางไม่ทิ้งกัน” ณ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2559  เวลา  09.30  น. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ได้มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปางร่วมงาน “ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ” ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการฯ ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จำนวน 100 ชุด ตาม “ โครงการ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้
นางจันทร์เพ็ญ  เสาวโกมุท  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมงาน
“ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ” ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการฯ ร่วมงาน ดังต่อไปนี้

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงาน “ โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ”
ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการฯ ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จำนวน 100 ชุด ตาม “ โครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2559  นางสิญาภรณ์  บุรินทราพันธุ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดโครงการ
“ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ” ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม
มีจิตอาสาเข้าร่วมรับการอบรมฯ จำนวน 480 ราย เพื่อให้จิตอาสาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทย
และเหล่ากาชาดจังหวัด อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสภากาชาดไทย และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของ เหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.30  น. นางพูนศรี  กมลเทพเทวินทร์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด
โครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่อำเภอเมือง
ลำปาง มีจิตอาสาเข้าร่วมรับการอบรมฯ จำนวน 720 ราย เพื่อให้จิตอาสาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทย
และเหล่ากาชาดจังหวัด อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสภากาชาดไทย และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของ เหล่ากาชาดจังหวัดและ

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
และนายกกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2559  เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงาน “  โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่  ประจำปี   2559 ”
ณ โรงเรียนกอรวกพิทยาสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการฯ
ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จำนวน  100  ชุด ตาม “ โครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง  ประจำปี 2559 ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีความ
เป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  1  กรกฏาคม  2559  เวลา 14.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวนางประภัสรา จินดาพันธุ์
ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ณ บ้านเลขที่ 1941 ซอย 3 ถนนรอบเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปางได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค, เครื่องกันหนาว, ชุดเครื่องครัว และเงินสด จำนวน 7,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,400 บาท

Syndicate content