ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
น้ำพระทัยพระราชทาน  เนื่องในโอกาสที่โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ตามพระราชเสาวนีย์
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ดำเนินงานมาเป็นปีที่  15  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ  จึงถือโอกาสนี้  ร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนผู้ตกงาน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ
รับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  สภานายิกา  สภากาชาดไทย
ทรงเจริญพระชนมพรรษา  82  พรรษา  และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2557  โดยมี  นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง  กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  โรงพยาบาลลำปาง  ร่วมจัดกิจกรรม

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 06.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ บริเวณถนนหน้าห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ประธานในพิธีฯ
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
อัสสัมชัญลำปาง  และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง  ได้จัดทำโครงการ “ สร้างคนดีให้แผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีฯ
พร้อมด้วยกรรมการ  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมนรนันทชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“  โครงการขนส่งลำปางร่วมใจเทิดไท้บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  ”  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  12  สิงหามหาราชินี  โดยมีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต  ณ  สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง มีผู้บริจาคโลหิต  จำนวน  78  ราย  ได้รับโลหิต  จำนวน  31,200  ซีซี.  มีผู้แสดง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ แม่น้ำวัง บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมกิจกรรม  “ สนข. คืนความสุขให้ชาวลำปาง  ลดใช้พลังงานใช้จักรยานทั้งเมือง ”
โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  (สนข)  ได้มอบรถจักรยานเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ  ในจังหวัดลำปาง
จำนวน 50 คัน ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนที่ยากจน  ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง  จำนวน  10  คัน
ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  ตาม “  โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2557  ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนที่ยากจน  และมีบ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 125 ราย
ได้รับโลหิต 50,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดลำปาง
Syndicate content