ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ แม่น้ำวัง บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมกิจกรรม  “ สนข. คืนความสุขให้ชาวลำปาง  ลดใช้พลังงานใช้จักรยานทั้งเมือง ”
โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  (สนข)  ได้มอบรถจักรยานเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ  ในจังหวัดลำปาง
จำนวน 50 คัน ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนที่ยากจน  ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง  จำนวน  10  คัน
ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  ตาม “  โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2557  ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนที่ยากจน  และมีบ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 125 ราย
ได้รับโลหิต 50,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอเถิน  จำนวน 10 คัน  ณ  หอประชุม
โรงเรียนล้อมแรด ตาม “  โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน  ประจำปี  2557  ”  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน และมี
บ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสในการศึกษา

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง  โดยมอบ
สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเกาะคา จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ต.ไหล่หิน
อ.เกาะคา จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน  ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร  จำนวน 10 คัน  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
ห้างฉัตร ตาม “ โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2557 ”  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนและมีบ้านห่างไกลโรงเรียน
ให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีคุณภาพ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ  พิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2557  เวลา  18.00  น.  นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางอินทิรา  สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกฯ ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน โดยมีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 218 ราย ได้รับโลหิต 87,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน  1  ราย  และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 1 ราย

จังหวัดลำปาง
Syndicate content