ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอเถิน  จำนวน 10 คัน  ณ  หอประชุม
โรงเรียนล้อมแรด ตาม “  โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน  ประจำปี  2557  ”  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน และมี
บ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสในการศึกษา

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง  โดยมอบ
สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเกาะคา จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ต.ไหล่หิน
อ.เกาะคา จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน  ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร  จำนวน 10 คัน  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
ห้างฉัตร ตาม “ โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2557 ”  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนและมีบ้านห่างไกลโรงเรียน
ให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีคุณภาพ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ  พิธีถวายราชสดุดี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2557  เวลา  18.00  น.  นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางอินทิรา  สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกฯ ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน โดยมีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 218 ราย ได้รับโลหิต 87,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน  1  ราย  และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 1 ราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่  22  กรกฎาคม  2557 เวลา  10.00  น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จำนวน 10 คัน ณ โรงเรียน
เมืองปานวิทยา ตาม “  โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี  2557 ”  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนและมีบ้าน
ห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาอย่าง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จำนวน 10 คัน ณ ที่ว่าการ
อำเภอแม่ทะ ตามโครงการ " จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน  ประจำปี 2557 ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน  และมีบ้าน
ห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสในการศึกษา

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่  9  กรกฎาคม  2557 เวลา  09.30  น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จำนวน 10 คัน ณ ที่ว่าการ
อำเภอแม่เมาะ ตามโครงการ " จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2557 ”  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน และมีบ้าน
ห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน  ได้มีโอกาสในการศึกษา

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีฯ
พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  เปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด  
โดยมีอาสายุวกาชาดเข้ารับการอบรม  จำนวน  57  ราย  ณ  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ  อ.เมือง  จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง
Syndicate content