ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบเครื่อง
กันหนาวโครงการกาชาดและมหาดไทยร่วมใจคลายหนาวชาวลำปาง ประจำปี 2559 ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลเมืองยาว
และตำบลแม่สัน จำนวน 600 ชุด

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น.นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 150 ชุด และ ตู้เย็น 1 เครื่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ราษฎรบ้านป่าเหมี้ยง หมู่ทื่ 7
ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน และ เวลา 11.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน  150  ชุด  และตู้เย็น 1 เครื่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน
แม่แจ๋ม ราษฎรบ้านแม่แจ๋ม หมู่ทื่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการกาชาดและมหาดไทยร่วมใจคลายหนาว

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
มอบรางวัลแก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 มกราคม 2559 นางรัชนี ลอยฟ้า  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน มีผู้ร่วม
บริจาคโลหิต จำนวน 205 ราย  ได้รับโลหิต  จำนวน  82,000  ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย  และมีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 15.00 น. นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง, รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง, นายอำเภอเมืองลำปาง  ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ  ครอบครัว นายยศ วงศ์ปัน  ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน
ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค, เครื่องกันหนาว, และเงินสด จำนวน 7,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,300 บาท

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ร่วมกับสภากาชาดไทย ได้จัดทำ “ โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง " จัดอบรม
แกนนำและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อให้จิตอาสาได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทย
โดยมีจิตอาสาในจังหวัดลำปาง จำนวน 13 อำเภอ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 568 ราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับสภากาชาดไทย ได้จัดทำ
“ โครงการพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ภาค 10  ประจำปี 2559 "  โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และ จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 24 กิ่งกาชาด เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ในภาค 10 ได้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและทิศทางการทำงานของสภากาชาดไทย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาว ของใช้เครื่องอุปโภค
อุปโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภองาว จำนวน 580 ชุด อำเภอวังเหนือ จำนวน 380 ชุด

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2558  เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการ
รับบริจาคทรัพย์และสิ่งของผู้ร่วมบริจาค ในวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดลำปา ง เพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ร่วมงาน “ โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ”  ณ  เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเถิน จำนวน  100  ชุด ตาม “  โครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง  ประจำปี  2559 ” ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการ

จังหวัดลำปาง
Syndicate content