ลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมงาน
Lampang  Happiness  showcase  โดยจัดบูทแสดงผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคดวงตาและอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ  สภากาชาดไทย  และศูนย์ดวงตาภาค 10
สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้การบริจาคอวัยวะและดวงตา ตาม “ โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา” ในปี 2558 ให้กับสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ
12 กิ่งกาชาด และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด  รวมทั้งสิ้น 90 คน  ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคอวัยวะและดวงตา

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  4   มิถุนายน  2557  นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดยมีผู้บริจาคโลหิต  จำนวน 102 ราย  ได้รับโลหิต 40,800 ซีซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2557  นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 82 ราย ได้รับโลหิต 32,800 ซีซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง 2557

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2557

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2557  นางสิริลักษณ์ เล็กกำแหง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 7 เพื่อเป็นการ
น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ ณ บริเวณหน้าพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนพฤกษชาติเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2557  นางสิริลักษณ์ เล็กกำแหง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่พริก จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา อ.แม่พริก จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 นางอินทิรา สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 215 ราย ได้รับโลหิต  
86,000  ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557พิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ณ อาคารอเนกประสงค์ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
เวลา 08.30 น. โดยมีนายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธี  และนางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน บรรยากาศการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  แม่เมาะ  อำเภอ
แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม
สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  เทิดไท้องค์อุปนายิกา  ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ประจำปี  2557  โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร มอบบ้านฯ ให้กับนางจันทร์ตา อินสุตา ราษฎรยากไร้ด้อยโอกาส  ณ  บ้านเลขที่ 48  หมู่ที่ 5
ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง
Syndicate content