ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้เดินทางไปโรงพยาบาลลำปาง เพื่อพบและให้กำลังใจ
บิดาของนายคมสัน มะโนเสาร์ มีภูลำเนาอยู่ที่ หมู่ 14  ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผู้ประสบ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่อำเภอแม่เมาะ  
เนื่องจากมาทำงานเป็นช่างแกะสลักพระ  แพทย์ได้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะสมองตาย
โดยทางญาติผู้ป่วยได้แสดงความจำนงที่จะบริจาคอวัยวะและ

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  24  กันยายน 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน โอกาสวันมหิดล ประจำปี 2557 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก โรงพยาบาลลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  มอบบ้านกาชาดซ่อม  สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  เทิดไท้องค์ราชัน  ประจำปี  2557  ให้กับนายสิงห์คำ  อนุราษ  ฎรยากไร้
ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2557  เวลา 13.30 น.  นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาด
ซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2557 โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
และกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ มอบบ้านฯ ให้กับนายอุ๊ด หลวงเขียว  ราษฎรยากไร้ด้อยโอกาส  ณ  บ้านเลขที่  121  หมู่ที่ 5  ตำบลนาสัก  อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้กับราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อ.แม่เมาะ จ.ลำ

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  19  กันยายน  2557  เวลา 08.30 น.  นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์
รับบริจาคอวัยวะฯ ซึ่งทางโรงพยาบาลลำปางได้จัดทำโครงการ “จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะดวงตา และการปลูกถ่ายไต ถวายเป็นพระราชกุศล
60  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”  และได้จัดประชุมให้ความรู้ในเรื่องการบริจาคอวัยวะ  และการปลูกถ่ายอวัยวะ
โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง บุคลากรในโรงพยาบาลและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วมูล อายุ 15 ปี เนื่องจากป่วยเป็นโรคผิวหนังมาประมาณ  5  ปี ไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งแล้วไม่หาย ครอบครัวมีฐานะยากจน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตา ยาย เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้มอบเครื่องอุปโภค
และบริโภค จำนวน 2 ชุด ผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว และเงินสด จำนวน  3,000  บาท ณ บ้านเลขที่ 35/1 เลขที่ 4 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอ
เกาะคาจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 288 ราย
ได้รับโลหิต  115,200  ซีซี.  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย  และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน  2  ราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โดย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ได้จัดทำ  “  โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ประจำปี  2557  ”  โดยเชิญสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของเหล่ากาชาด  ซึ่งเป็นเครือข่ายของสภากาชาดไทยในส่วน
ภูมิภาคมีส่วนสำคัญในการสนับสนุน  งานตามภารกิจต่างๆ  ของเหล่ากาชาดจังหวัดโดยดำเนินภารกิจตามนโยบายในฐานะตัวแทน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น.  นางอินทิรา สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  เยี่ยมและให้กำลังใจ  น้องน้อยหน่า  นางสาวศิวพร  เมืองเย็น  อายุ  33  ปี  ผู้พิการทาง
สติปัญญาและการเรียนรู้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้น้อยเนื่องจากน้องน้อยหน่ามีรูปร่างอ้วนมากจากการรับประทานยารักษาโรค
ไทรอยด์เป็นพิษ มีอาการเหนื่อยง่าย หายใจลำบาก และยังป่วยเป็นโรคภาวะหยุดหายใจเฉียบพลัน เวลานอนหลับจะทำให้หยุดหายใจ

จังหวัดลำปาง
Syndicate content