ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีฯ มอบบ้าน
“ โครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” โดยนายอำเภอเมืองลำปาง และผู้ใหญ่บ้าน ราษฏร หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธงชัย ร่วมกันซ่อมแซมบ้าน
ให้กับนายอิ่นคำ มโนพันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
60 พรรษา ในปี 2558

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  1  เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ประธานในพิธีฯ  มอบบ้านตาม
“ โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี  2558 ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 โดยมีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นางฉวีวรรณ สมวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ร่วมงานพิธี  “ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ”  ประจำปี 2558  ณ  ห้องประชุมฝ้ายคำ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายอำเภอเถิน กิ่งกาชาดอำเภอเถิน  เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย  ครอบครัวนางคำผวน  อาวาส
อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 4 ม.9 ต.เวียงมอก อ.เถิน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบเครื่องกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เครื่องครัว
และเงินสด จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,980 บาท

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  25  มีนาคม 2558 เวลา 1 1.30  น. นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  นายอำเภอเถิน  กิ่งกาชาดอำเภอเถิน  เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัว
นายหมื่น ศรีจันทร์ อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 59 ม.4 ต.แม่วะ อ.เถิน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบเครื่องกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้
อุปโภคบริโภค เครื่องครัว และเงินสด จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,980 บาท

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมงาน  “ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ”  โดยมอบสิ่งของ
เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเกาะคา จำนวน 100 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  เวลา 11.00 น.  นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายอำเภอเถิน กิ่งกาชาดอำเภอเถิน เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวนางเหลี่ยม ยะเชียงคำ
อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 88 ม.4 ต.แม่วะ อ.เถิน  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  มอบเครื่องกันหนาว  สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เครื่องครัว
และเงินสด จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,980 บาท

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในพิธี
มอบบ้านกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา  ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2558  โดยมีคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กิ่งกาชาดอำเภอแม่พริก มอบบ้านฯ ให้กับนายสมบูรณ์ อินตาวงศ์ ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
ณ บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง กิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวนายต้น สายวงศ์ธรรม อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 94
ม.11 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบผ้าห่มกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค  เครื่องครัว และเงินสด จำนวน
5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,980 บาท

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2558  เวลา 15.00 น.  นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจ ราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส นายตัน สายดวงแก้ว อายุ 65 ปี  ฐานะยากจน
มีอาชีพเก็บของเก่าขาย ต้องรับภาระเลี้ยงดูพี่สาวสติไม่สมประกอบ และหลาน อีก 4 คน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้มอบ ของใช้
เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และเงินสด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,650 บาท ณ บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 13 บ้านป่าแลว

จังหวัดลำปาง
Syndicate content