ลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบหมาย
ให้นางจันทร์เพ็ญ  เสาวโกมุท  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ร่วมกิจกรรม “เกี่ยวข้าวสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ คนลำปางไม่ทิ้งกัน” ณ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2559  เวลา  09.30  น. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ได้มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปางร่วมงาน “ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ” ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการฯ ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จำนวน 100 ชุด ตาม “ โครงการ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้
นางจันทร์เพ็ญ  เสาวโกมุท  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมงาน
“ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ” ณ โรงเรียนวอแก้ววิทยา ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการฯ ร่วมงาน ดังต่อไปนี้

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงาน “ โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ”
ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการฯ ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จำนวน 100 ชุด ตาม “ โครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2559  นางสิญาภรณ์  บุรินทราพันธุ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดโครงการ
“ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ” ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม
มีจิตอาสาเข้าร่วมรับการอบรมฯ จำนวน 480 ราย เพื่อให้จิตอาสาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทย
และเหล่ากาชาดจังหวัด อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสภากาชาดไทย และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของ เหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.30  น. นางพูนศรี  กมลเทพเทวินทร์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด
โครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่อำเภอเมือง
ลำปาง มีจิตอาสาเข้าร่วมรับการอบรมฯ จำนวน 720 ราย เพื่อให้จิตอาสาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทย
และเหล่ากาชาดจังหวัด อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสภากาชาดไทย และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของ เหล่ากาชาดจังหวัดและ

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
และนายกกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2559  เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงาน “  โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่  ประจำปี   2559 ”
ณ โรงเรียนกอรวกพิทยาสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการฯ
ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จำนวน  100  ชุด ตาม “ โครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง  ประจำปี 2559 ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีความ
เป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  1  กรกฏาคม  2559  เวลา 14.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวนางประภัสรา จินดาพันธุ์
ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ณ บ้านเลขที่ 1941 ซอย 3 ถนนรอบเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปางได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค, เครื่องกันหนาว, ชุดเครื่องครัว และเงินสด จำนวน 7,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,400 บาท

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ร่วมงาน “ โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการฯ ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 100 ชุด ตาม “ โครงการ

จังหวัดลำปาง
Syndicate content