ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว  นางกัลยา  ฝั้นใจวงค์ ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย  ไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหาย
ทั้งหลัง บ้านเลขที่ 27 ม.10 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  โดยมอบผ้าห่มกันหนาว  สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เครื่องครัว
จำนวน 2 ชุด เงินสด จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,450 บาท

จังหวัดลำปาง

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะและดวงตา  ภายในบริเวณร้านมัจฉากาชาด  โดยจัดบูทแสดงนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมสร้างกุศลด้วยการ
บริจาคอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60  พรรษา

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จำนวน 240 ชุด ตามโครงการ “ กาชาดปันน้ำใจมอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2558 ”  ให้กับ
ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  นายอำเภอเถิน  กิ่งกาชาดอำเภอเถิน  มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว  จำนวน  240  ชุด
ตามโครงการ “ กาชาดปันน้ำใจมอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2558 ” ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเถิน ณ หอประชุม
โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่
1. นางนิตยา ความไพบูลย์
2. นางนงลักษณ์ พรสกุลรัตน์
3. นายสิทธา หวังใจธรรม
ถนนประสานไมตรี อำเภอเมืองลำปาง โดยมอบผ้าห่มกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เครื่องครัว ครอบครัวละ 2 ชุด และเงินสด
ครอบครัวละ 5,000 บาท

จังหวัดลำปาง

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง นายอำเภอเกาะคา และกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จำนวน 240  ชุด  ตามโครงการ “ กาชาด
ปันน้ำใจมอบไออุ่นคลายหนาว  ประจำปี  2558  ”  ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเกาะคา  ณ  วัดบ้านสาด  หมู่ที่ 3
ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายอำเภองาว กิ่งกาชาดอำเภองาว มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จำนวน 240 ชุด ตามโครงการ “ กาชาดปันน้ำใจ
มอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2558” ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภองาว ณ โรงเรียนแม่ฮ่าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง  ร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำปาง ทรงเปิดชมรม เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  นายอำเภอวังเหนือ กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จำนวน 240 ชุด  
ตามโครงการ  “  กาชาดปันน้ำใจมอบไออุ่นคลายหนาว  ประจำปี  2558  ”  ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวังเหนือ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2557  นายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด
ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2558  โดยมี  นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าว
รายงาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด จำหน่าย
บัตรมัจฉากาชาด  ในราคาบัตรละ  20  บาท  เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสร่วมทำบุญกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และร่วมลุ้นรับรางวัล

จังหวัดลำปาง
Syndicate content