ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2558 ถวายเครื่องราชสักการะ
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ
ประเทศชาติ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  29  เมษายน   2558  เวลา  10.30  น.  นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดฯ เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัว นายอินสม พิจอมบุตร ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง
ณ  บ้านเลขที่ 143  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค
เครื่องกันหนาว,ชุดเครื่องครัว และเงินสด จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,400 บาท

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  29  เมษายน  2558  เวลา  11.30  น.  นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดฯ เยี่ยมและให้กำลังใจ มอบกระเช้าสิ่งของเข้าเยี่ยม นายเสถียร ธรรมสิทธิ์ ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในช่วงเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน
นายเสถียร ธรรมสิทธิ์ ได้ถูกไฟไหม้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีฯ มอบบ้าน
“ โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  เทิดไท้องค์อุปนายิกา  ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2558  ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 โดยมีกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ มอบบ้านฯ ให้กับนายเป็ง มีใจดี ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 4

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัยและพายุลูกเห็บ ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จำนวน 400 ชุด ณ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีฯ มอบบ้าน
“ โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ประจำปี 2558 ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 โดยมีกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม มอบบ้านฯ ให้กับนางสาวอภัสรา ทิพทอง ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีฯ
มอบบ้าน  “ โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา  ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ประจำปี 2558 ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  60  พรรษา  ในปี 2558
โดยมีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน มอบบ้านฯ ให้กับนายตอง หลบเก่ง ราษฎรผู้ยากไร้

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีฯ
มอบบ้าน  “ โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา  ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ประจำปี 2558 ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี
2558 โดยมีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ มอบบ้านฯ ให้กับนายเลียง มิกายา ราษฎร

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ  เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรที่ประสบวาตภัยและพายุลูกเห็บ  ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ
โดยประกอบอาหารเลี้ยงผู้ที่ประสบวาตภัย ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านบนทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. นายธานินทร์ สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยนางอินทิรา สุภาแสน
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร
ที่ประสบวาตภัยและพายุลูกเห็บ ในพื้นที่ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 325 ชุด
ให้กับราษฎรฯ บ้านห้วยกันทา หมู่ที่ 7, บ้านทุ่งฮั้วพัฒนา  หมู่ที่ 11  และมอบเงินสดช่วยเหลือเบื้องต้น  ครอบครัวละ  1,000  บาท จำนวน

Syndicate content