ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  นายอำเภอวังเหนือ กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จำนวน 240 ชุด  
ตามโครงการ  “  กาชาดปันน้ำใจมอบไออุ่นคลายหนาว  ประจำปี  2558  ”  ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวังเหนือ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2557  นายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด
ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2558  โดยมี  นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าว
รายงาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านมัจฉากาชาด จำหน่าย
บัตรมัจฉากาชาด  ในราคาบัตรละ  20  บาท  เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสร่วมทำบุญกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และร่วมลุ้นรับรางวัล

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ทะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรม
สังสรรค์สวัสดีปีใหม่และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ตาม “ โครงการดูแลคุณภาพชีวิตและเลี้ยงอาหารกลางวันกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ประจำปี  2558 ”  ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมกับมอบเสื้อกันหนาว ทุนการศึกษาให้แก่กลุ่มทานตะวัน  (ผู้ติดเชื้อ HIV)
ณ ตึกทองพันชั่ง โรงพยาบาลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2557 นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เสียสละ
ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2557  เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ  เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจึงได้จัดทำ  “ โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เสียสละในการปฏิบัติภารกิจ
เพื่อเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางประจำปี พ.ศ. 2557” ขึ้น โดยจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 ประเภท ประเภทบุคคล จำนวน 4 คน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2557  เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2558 เพื่อมอบภารกิจและรับทราบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ คุ้มเตวะดา อ.เมือง จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  โดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี เป็นประธาน ในการนี้
นางอินทิรา  สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพในพื้นที่
อำเภอแจ้ห่ม จำนวน 600 ราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เปิด “ โครงการอาสายุวกาชาดโรงเรียนลำปางกัลยาณีบำเพ็ญประโยชน์ ” ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย
โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2557 นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ
เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 ซึ่งสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ โปรดเกล้าฯ รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดำริในถิ่นทุรกันดารและพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งในจังหวัดลำปาง มีนักเรียน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอฯ
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี  ณ  ห้องบันทึกเทปสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2557  นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เปิด “ โครงการอาสายุวกาชาดโรงเรียนลำปางกัลยาณีบำเพ็ญประโยชน์ ” ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย
โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง
Syndicate content