ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนที่ยากจน  ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ  จำนวน  15  คัน
ตาม “ โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน และมีบ้านห่างไกลโรงเรียน
ให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  60  พรรษา โดยจัดบูทแสดง
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา  นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้บรรยายให้ความรู้
ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู  อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมสร้างกุศลด้วยการแสดง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จำนวน  15  คัน  ตาม  “ โครงการจักรยานส่งน้อง
ไปโรงเรียน ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน และมีบ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยจัดบูทแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริจาคอวัยวะและดวงตา นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้บรรยายให้ความรู้ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู  อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา  ได้ร่วมสร้างกุศลด้วยการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  และดวงตาให้กับ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  60  พรรษา โดยจัดบูทแสดง
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้บรรยายให้ความรู้
ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  กิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู  อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ  ดวงตาและโลหิต  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยจัดบูทแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา นางอินทิรา สุภาแสน
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้บรรยายให้ความรู้ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วม

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2558 เวลา 14.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ ดวงตาและโลหิต เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  60  พรรษา  โดยจัดบูทแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริจาคอวัยวะและดวงตา นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้บรรยายให้ความรู้ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาด

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม  จำนวน  15  คัน  ตาม “ โครงการจักรยานส่งน้อง
ไปโรงเรียน ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน และมีบ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด โดยมีอาสายุวกาชาดโรงเรียนเมืองมายวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 – 6 เข้ารับการอบรม จำนวน 54 ราย ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2558  เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง จัดกิจกรรม วันผู้บริจาคโลหิตโลก
ประจำปี  2558  (World Blood Donor Day  2015)  โดยมีนายธานินทร์  สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธีฯ
นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในงานมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 502 ราย ได้รับโลหิต
จำนวน 200,800 ซีซี.  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 97 ราย  และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน  97  ราย

จังหวัดลำปาง
Syndicate content