ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง  โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค
ให้กับราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเถิน จำนวน 100 ชุด ณ เทศบาลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2558 เวลา  09.30  น. นางอินทิรา สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียนที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอเถิน จำนวน 15 คัน ตาม “โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน
ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน และมีบ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน  ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ  ได้ออกกำลังกาย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน  ที่ยากจนในพื้นที่อำเภอเสริมงาม  จำนวน  15  คัน  ตาม “ โครงการจักรยาน
ส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน และมีบ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน  ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นการ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 นางสิริลักษณ์ เล็กกำแหง  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ
ดวงตา และโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  60  พรรษา  โดยจัดบูท
แสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา นางสิริลักษณ์ เล็กกำแหง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้บรรยายให้ความรู้
ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา  ได้ร่วมสร้างกุศลด้วยการแสดงความจำนง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  เวลา 09.30 น. นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม
จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่
1. ครอบครัว นางสาวคำสุข สายวงค์ปัญญา บ้านเลขที่ 64 ม.1 ต.แจ้ห่ม ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
2. ครอบครัว นายอดิศร คำเลิศ บ้านเลขที่ 72 ม.1 ต.แจ้ห่ม ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา  โดยจัดบูทแสดง
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้บรรยายให้ความรู้
ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู  อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา  ได้ร่วมสร้างกุศลด้วยการ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2558  เวลา 13.00 น.  นางอินทิรา  สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภองาว จำนวน 15 คัน ตาม “ โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน
ประจำปี 2558  ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน และมีบ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน  ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ  ได้ออกกำลังกาย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
กิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัว  นางบัวผัด  วังมูล  ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย  ไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง
ณ บ้านเลขที่ 36/3 หมู่ที่ 6 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค, เครื่องกันหนาว
ชุดเครื่องครัว และเงินสด จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,400 บาท

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา  โดยจัดบูทแสดง
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยมีนางฉวีวรรณ สมวรรณ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  นางสาวสิริธร คำปัน
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้บรรยายให้ความรู้ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู อาจารย์

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ  ดวงตา  และโลหิต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  60  พรรษา  โดยจัดบูทแสดง
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้บรรยายให้ความรู้
ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมสร้างกุศลด้วยการแสดง

จังหวัดลำปาง
Syndicate content