ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับสภากาชาดไทย ได้จัดทำ
“ โครงการพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ภาค 10  ประจำปี 2559 "  โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และ จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 24 กิ่งกาชาด เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ
ในภาค 10 ได้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและทิศทางการทำงานของสภากาชาดไทย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเครื่องกันหนาว ของใช้เครื่องอุปโภค
อุปโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภองาว จำนวน 580 ชุด อำเภอวังเหนือ จำนวน 380 ชุด

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2558  เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการ
รับบริจาคทรัพย์และสิ่งของผู้ร่วมบริจาค ในวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดลำปา ง เพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ร่วมงาน “ โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ”  ณ  เทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเถิน จำนวน  100  ชุด ตาม “  โครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง  ประจำปี  2559 ” ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นางรัชนี  ลอยฟ้า  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจมอบเครื่องกันหนาว จำนวน 96 ชุด ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบเครื่องกันหนาว และเลี้ยงอาหารว่าง จำนวน 19 ชุด ให้กับนักเรียนในสถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
ณ สถาบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา  09.00  น.  นางรัชนี  ลอยฟ้า  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบเครื่องกันหนาว และเลี้ยงอาหารว่าง จำนวน 61 ชุด ให้กับนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดลำปาง
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ในงานมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 886 ราย
ได้รับโลหิต จำนวน 354,400 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 36 ราย  และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 35 ราย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
“ ขนส่งลำปางร่วมใจเทิดไท้บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ” โดยมีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาล
มะเร็งลำปาง  รับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 87 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 34,800 ซีซี.

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. นางรัชนี  ลอยฟ้า  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จำนวน 1 ราย โดยมอบของใช้เครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องกันหนาว และเงินสด จำนวน 1,500 บาท

Syndicate content