ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2559  เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงาน “  โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่  ประจำปี   2559 ”
ณ โรงเรียนกอรวกพิทยาสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการฯ
ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จำนวน  100  ชุด ตาม “ โครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง  ประจำปี 2559 ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีความ
เป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  1  กรกฏาคม  2559  เวลา 14.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวนางประภัสรา จินดาพันธุ์
ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ณ บ้านเลขที่ 1941 ซอย 3 ถนนรอบเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปางได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค, เครื่องกันหนาว, ชุดเครื่องครัว และเงินสด จำนวน 7,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,400 บาท

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ร่วมงาน “ โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการฯ ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 100 ชุด ตาม “ โครงการ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นางรัชนี ลอยฟ้า  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ร่วมงาน “โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559” ณ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการฯ ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 100 ชุด ตาม “ โครงการหน่วย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ณ  หอประชุมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเครื่องกันหนาว โครงการกาชาด
และมหาดไทยร่วมใจคลายหนาวชาวลำปาง ประจำปี 2559 ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอสบปราบ จำนวน 320 ชุด

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปาง  นางรัชนี  ลอยฟ้า  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
มอบเครื่องกันหนาว โครงการกาชาดและมหาดไทยร่วมใจคลายหนาวชาวลำปาง ประจำปี 2559 ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่ตำบลเกาะคา ตำบลละ 60 ชุด รวม 540 ชุด

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบเครื่อง
กันหนาวโครงการกาชาดและมหาดไทยร่วมใจคลายหนาวชาวลำปาง ประจำปี 2559 ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลเมืองยาว
และตำบลแม่สัน จำนวน 600 ชุด

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น.นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 150 ชุด และ ตู้เย็น 1 เครื่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ราษฎรบ้านป่าเหมี้ยง หมู่ทื่ 7
ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน และ เวลา 11.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน  150  ชุด  และตู้เย็น 1 เครื่อง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน
แม่แจ๋ม ราษฎรบ้านแม่แจ๋ม หมู่ทื่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการกาชาดและมหาดไทยร่วมใจคลายหนาว

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
มอบรางวัลแก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 มกราคม 2559 นางรัชนี ลอยฟ้า  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน มีผู้ร่วม
บริจาคโลหิต จำนวน 205 ราย  ได้รับโลหิต  จำนวน  82,000  ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย  และมีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดลำปาง
Syndicate content