ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2558  นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง นายอำเภองาว กิ่งกาชาดอำเภองาว เยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรครอบครัว นางสาวจินดา เชื้อเทวา ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย
ไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค, เครื่องกันหนาว,ชุดเครื่องครัว และเงินสด จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,400 บาท

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  60  พรรษา โดยจัดบูทแสดง
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้บรรยายให้ความรู้
ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2558  เวลา  11.00  น. นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จำนวน 15 คัน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา
ตาม  “ โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน  ประจำปี  2558 ”  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ที่ยากจน  และมีบ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทาง
ไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา  โดยจัดบูทแสดง
นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้บรรยายให้ความรู้
ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  กิ่งกาชาดอำเภอแม่พริก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู  อาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยจัดบูทแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริจาคอวัยวะและดวงตา  นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้บรรยายให้ความรู้ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
กิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมสร้างกุศลด้วยการแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอแม่พริก จำนวน 15 คัน ณ หอประชุมโรงเรียนศักดิ์สุนันทน์วิทยา
ตาม “ โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2558 ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่ยากจน และมีบ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทาง
ไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน  ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอสบปราบ จำนวน 15 คัน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสบปราบ
ตาม “โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่ยากจน และมีบ้านห่างไกลโรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมการประชุมกาชาดภาค 10 ครั้งที่ 2/2558 ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในครั้งนี้จังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 687 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ในภาค 10 ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ที่ยากจน ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 15 คัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
เมืองลำปาง ตาม  “ โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน  ประจำปี  2558 ”  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน  และมีบ้านห่างไกล
โรงเรียนให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน ที่ยากจน  ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จำนวน  15  คัน  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ
ตาม “ โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน ประจำปี 2558 ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน  และมีบ้านห่างไกลโรงเรียน
ให้เดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน  ได้มีโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

จังหวัดลำปาง
Syndicate content