ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2559  นางสิญาภรณ์  บุรินทราพันธุ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดโครงการ
“ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ” ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม
มีจิตอาสาเข้าร่วมรับการอบรมฯ จำนวน 480 ราย เพื่อให้จิตอาสาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทย
และเหล่ากาชาดจังหวัด อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสภากาชาดไทย และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของ เหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.30  น. นางพูนศรี  กมลเทพเทวินทร์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด
โครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่อำเภอเมือง
ลำปาง มีจิตอาสาเข้าร่วมรับการอบรมฯ จำนวน 720 ราย เพื่อให้จิตอาสาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทย
และเหล่ากาชาดจังหวัด อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสภากาชาดไทย และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของ เหล่ากาชาดจังหวัดและ

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
และนายกกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11
จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2559  เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงาน “  โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่  ประจำปี   2559 ”
ณ โรงเรียนกอรวกพิทยาสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการฯ
ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จำนวน  100  ชุด ตาม “ โครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง  ประจำปี 2559 ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีความ
เป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  1  กรกฏาคม  2559  เวลา 14.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวนางประภัสรา จินดาพันธุ์
ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ณ บ้านเลขที่ 1941 ซอย 3 ถนนรอบเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปางได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค, เครื่องกันหนาว, ชุดเครื่องครัว และเงินสด จำนวน 7,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,400 บาท

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ร่วมงาน “ โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการฯ ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 100 ชุด ตาม “ โครงการ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นางรัชนี ลอยฟ้า  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง ร่วมงาน “โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559” ณ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการฯ ร่วมงาน ดังต่อไปนี้
1. มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 100 ชุด ตาม “ โครงการหน่วย

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ณ  หอประชุมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบเครื่องกันหนาว โครงการกาชาด
และมหาดไทยร่วมใจคลายหนาวชาวลำปาง ประจำปี 2559 ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอสบปราบ จำนวน 320 ชุด

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปาง  นางรัชนี  ลอยฟ้า  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
มอบเครื่องกันหนาว โครงการกาชาดและมหาดไทยร่วมใจคลายหนาวชาวลำปาง ประจำปี 2559 ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว
ในพื้นที่ตำบลเกาะคา ตำบลละ 60 ชุด รวม 540 ชุด

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบเครื่อง
กันหนาวโครงการกาชาดและมหาดไทยร่วมใจคลายหนาวชาวลำปาง ประจำปี 2559 ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลเมืองยาว
และตำบลแม่สัน จำนวน 600 ชุด

Syndicate content