ลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวราษฎร ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่
1. นางจันทร์ อินต๊ะนนท์ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
2. นายประสิทธิ์ เงาศุภธน อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 4 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ โดยมอบผ้าห่มกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจ ราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส  นายบงการ  ขาวปลอด  อายุ  75  ปี  ผู้พิการ  มีฐานะยากจน
โดยมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด และเงินสด จำนวน  3,000  บาท  ณ  บ้านเลขที่ 552 หมู่ที่ 6  ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง  โดยมอบสิ่งของเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้กับราษฎร ที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 100 ชุด ณ องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 15.00 น.  นางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจ ด.ญ.ขวัญข้าว ศิริชุ่ม อายุ 5 ขวบ ซึ่งมีความพิการทางสมองมาตั้งแต่กำเนิด
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มารดาต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และให้อาหาร(นม)ทางสายยาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ได้มอบเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ผ้าห่มกันหนาว และเงินสด จำนวน 3,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการบริจาคอวัยวะ ดวงตา
และโลหิต ตามโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชน
มพรรษา 60 พรรษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้  ครู  อาจารย์  นักศึกษา ได้ร่วม
สร้างกุศลด้วยการบริจาคอวัยวะ  ดวงตา  โดยนางอินทิรา  สุภาแสน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  บรรยายให้ความรู้  ร่วมกับคณะ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2558 เวลา 11.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายอำเภอสบปราบ และกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จำนวน 250 ชุด
ตามโครงการ  “ กาชาดปันน้ำใจมอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2558 ”  ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสบปราบ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  29  มกราคม  2558  นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบรางวัลแก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2558
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2558  นางอินทิรา  สุภาแสน  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง นายอำเภอเกาะคา ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเกาะคา และกิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา
เยี่ยมและให้กำลังใจ นางสาววราภรณ์ แก้วมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไหล่หินวิทยา เยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เนื่องจากป่วยเป็นโรคผิวหนัง ครอบครัวมีฐานะยากจน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับตา ยาย โดยได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค จำนวน 2 ชุด และเงินสด

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาโปรดให้  ร้อยเอกไพบูลย์  สุขเจตนี
หัวหน้าบรรณาธิการประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์เป็นผู้แทนพระองค์  นำถุงพระราชทานภัยหนาว  จำนวน
1,000 ชุด  มอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปาง นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าข้าราชการ และประชาชน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอ  ร่วมการประชุมกาชาดภาค 10  ครั้งที่ 1/2558  ประกอบด้วย  6  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในครั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 297 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ในภาค 10

จังหวัดลำปาง
Syndicate content