ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
และกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจผู้พิการ ราย นางสาวพรพรหม มาอยู่ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ เยี่ยมเด็กนักเรียนบกพร่องทางสายตา และมีฐานะยากจน ราย เด็กชายธนัชชา เกิดแก่น อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองคู อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นายนาวี แสงเรือง บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นบ้าน 2 ชั้น เพลิงไหม้เสียหายบางส่วน โดยมอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
และเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอโคกเจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้พิการ
ราย นางสาวสมจิตร โชสูงเนิน อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 99 ม.6 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ

จังหวัดลพบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าที่พัก
ให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ในโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
และคณะกรรม/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจผู้พิการ  ราย นางสาวนพรัตน์ แย้มพจนา อยู่บ้านเลขที่ 45  หมู่ที่ 3
ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้  เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาล
พระนารายณ์มหาราช และโรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ. บริษัท มหพันธไฟเบอร์ จำกัด มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 54 ยูนิต
คิดเป็นประมาณโลหิต 54 ยูนิต เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลบ้านหมี่ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ วัดหนองประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผักแว่น
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรีจำนวน 24 ยูนิต คิดเป็นประมาณโลหิต 24 ยูนิต เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดหนองประดู่
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ครัวเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ และจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้แก่

จังหวัดลพบุรี
Syndicate content