ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล เยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้เจ็บป่วยติดเตียง ราย นางสว่าง เสมสกุล อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 271/1 หมู่ที่ 9
ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค
บริโภค ทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานอื่น ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้เจ็บป่วย อายุ 51 ปี
บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 4ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท
พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานอื่น ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล เยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้เจ็บป่วย ราย นางประจิม บำรุงนา อายุ 71 ปี ป่วยเป็นมะเร็งที่ขา บ้านเลขที่ 642/1
หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งนี้ได้ประสานหน่วยงานอื่น ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมเด็กพิการ ราย
เด็กชายพิทักษ์ รอดพงษ์ อายุ 5 ปี ประเภทความพิการบกพร่องทางสติปัญญา บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และรถจักรยาน

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมโครงการ
ดังกล่าว ณ วัดใดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ครัวเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ และจักรยาน
จำนวน 10 คัน ให้แก่นักเรียน หลังจากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.50 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คณะเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้พิการบกพร่องทางสติปัญญญา ราย เด็กชายจีระศักดิ์ เทียนสิงห์
อายุ 10 ปี บ้านเลขที่ 17/7 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และได้ประสานหน่วยงานอื่น ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คณะเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย เด็กชายปรีชา สายงาม อายุ 13 ปี และเด็กหญิงกวินตา สายงาม
อายุ 4 ปี บ้านเลขที่ 38/7 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท
พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และได้ประสานหน่วยงานอื่น ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดลพบุรี
Syndicate content