ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี และคณะ ร่วมให้กำลังใจและส่งผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ให้เข้าอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์คนชราลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประชุมชี้แจงและหารือการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ชัยบาดาล หนองม่วง
บ้านหมี่ ท่าวุ้ง และกิ่งกาชาดอำเภอโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 48 ยูนิต คิดเป็นประมาณโลหิต 48 ยูนิต เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาล
ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ราย เด็กหญิงพรวลัย แจ่มใสสี ณ บ้านเลขที่ 219/1
หมู่ที่ 10 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค บริโภค และได้ประสานหน่วยงานอื่น ให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ราย นางกาญจนา คงแกะ อายุ 57 ปี ณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 5 บ้านวังเตี้ย ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรีทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และได้ประสานหน่วยงานอื่น

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” พร้อมนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดมหาโพธิ์ หมู่ที่ 7
ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากเหมืองแร่คลองยาง จำนวน 100 ครัวเรือนเพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นางเอี้ยง พูดเพราะ  อายุ 60 ปี และผู้พิการบกพร่องทางสติปัญญา

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอสระโบสถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัย (เสียหายบางส่วน) ราย นางอรนุช งามเลิศ บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 09.00น. เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและโรงพยาบาลอานนทมหิดล ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การบินทหารบก มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 96 ราย คิดเป็นประมาณโลหิต 96 ยูนิค บริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย และอวัยวะจำนวน 1 ราย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาล
ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
นายอำเภอเมืองลพบุรี นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหมี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบญจรมย์
และหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดการรับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ ภาคบริการ

จังหวัดลพบุรี
Syndicate content