ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดลำสนธิ หมู่ที่ 1
ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบรถจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรม/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นางสมหมาย คราดนา  อายุ 62 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 145  หมู่ที่ 6
ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรม/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้พิการบกพร่องทางสติปัญญญา พัฒนาการสมองช้ากว่าเด็กปกติ ราย เด็กชายวรภพ รักชาติ
อายุ 14 ปี อยู่บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดลพบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง มอบหมายให้นางณัฐนรี ประเสริฐสันติสุข
ผู้ช่วยเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ พร้อมมอบ
รถเข็นและผ้าอ้อมผู้ใหญ่และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 3 ราย
1.นายมานะ ปั้นอยู่ อายุ 66 ปีบ้านเลขที่ 40 หมู่ 12 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอ (โคกสำโรง หนองม่วง บ้านหมี่ ท่าวุ้ง ชัยบาดาล
พัฒนานิคม โคกเจริญ) จำนวน 149 คน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท
นครนายก สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวาระ

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประชุมชี้แจงและหารือการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยมีรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ชัยบาดาล หนองม่วง บ้านหมี่ ท่าวุ้ง
พัฒนานิคม และกิ่งกาชาดอำเภอโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอโคกเจริญ
และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 40 ครัวเรือน
พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่
และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ขวัญกำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีผู้ได้รับความเสียหาย
จำนวน 6 ครัวเรือน พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 45000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 6 ถุง และเครื่องอุปโภค-บริโภค ทั้งนี้มีผู้ใจบุญในชุมชนได้นำเงิน

Syndicate content