ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และโรงพยาบาลอนันทมหิดล ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ณ เทศบาลเขาสามยอด มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 71 ราย คิดเป็นประมาณโลหิตจำนวน 71 ยูนิค บริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย อวัยวะ 2 ราย เพื่อให้การ
ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ นำโดย นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี
นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมมอบห้องสุขาให้ผู้สูงอายุ ราย นางสาวแกะ อุดหนุน
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการก่อสร้างและ ซ่อมแซมห้องสุขาให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ นำโดย นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี
นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา และประชาชน ร่วมโครงการ
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก และโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง หน่วยงานทหาร ตำรวจและผู้นำ
ชุมชนในพื้นที่ ร่วมมอบห้องสุขาให้ผู้สูงอายุ ราย นายเชิญ สายทอง ณ บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 15 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง หน่วยงานทหาร ตำรวจ หัวหน้า
ส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมมอบบ้านให้แก่ นางแสวง คุ้มเขตต์ ที่มีฐานะยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลพบุรี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ” พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย
คณะกรรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอบ้านหมี่ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางจุรีพร  โพธิ์ปภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
คณะกรรม/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอบ้านหมี่ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เยี่ยมผู้พิการ ราย นางสาวอรพิมล จาดแจ่ม อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาด

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วยคณะกรรม/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอบ้านหมี่ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายเลียบ เบาบาง อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสงเคราะห์รายละ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และได้ประสานหน่วยงานอื่น ให้ความ

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการสร้างยิ้ม
ส่งสุข ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน  พร้อมมอบความสุขสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อประชุมชี้แจงและหารือการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยมี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
Syndicate content