ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ตำรวจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขต 6 ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้พิการ ราย เด็กชายวิศิษฎ์ ขันทอง
บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล เยี่ยมเยียนกิ่งกาชาดอำเภอ
ชัยบาดาล ซึ่งรับฟังผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนวทางในการดำเนินงานตามพันธกิจ ของกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจิตอาสาในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภออำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อประชุมชี้แจงและหารือการบริหารงานของ
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอ
ทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและ ให้ขวัญและกำลังใจ
แก่ผู้สูงอายุ ราย นายสมพงษ์ ค้ำคูณ อายุ 102 ปี บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน โครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน" พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และประชาชน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดคีรีนาครัตนาราม หมู่ที่ 9 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาด

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08:30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมผู้พิการ ราย เด็กชายรัฐศาสตร์ ตุ้มทอง อายุ 7 ปี ประเภทความพิการ บกพร่องทางด้านสติปัญญา อยู่บ้านเลขที่ 9
หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายผจญ แก้วแพ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 105/1 หมู่ที่ 3 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07:30 น.นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางทิพากร รื่นบรรเทิง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
นายอำเภอโคกสำโรง กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ นางสำเภา เสือโต
อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ที่ 13 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07:00 น.นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางทิพากร รื่นบรรเทิง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
นายอำเภอโคกสำโรง กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมผู้พิการรายเด็กชายกฤษฎิ์
นาคแก้ว อายุ 7 ปี อยู่บ้านเลขที่ 258 หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์

Syndicate content