ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและ ให้ขวัญและกำลังใจ
แก่ผู้สูงอายุ ราย นายสมพงษ์ ค้ำคูณ อายุ 102 ปี บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน โครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน" พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และประชาชน ร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดคีรีนาครัตนาราม หมู่ที่ 9 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาด

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08:30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมผู้พิการ ราย เด็กชายรัฐศาสตร์ ตุ้มทอง อายุ 7 ปี ประเภทความพิการ บกพร่องทางด้านสติปัญญา อยู่บ้านเลขที่ 9
หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08:00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอชัยบาดาล กิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายผจญ แก้วแพ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 105/1 หมู่ที่ 3 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07:30 น.นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางทิพากร รื่นบรรเทิง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
นายอำเภอโคกสำโรง กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ นางสำเภา เสือโต
อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104/1 หมู่ที่ 13 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 07:00 น.นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางทิพากร รื่นบรรเทิง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
นายอำเภอโคกสำโรง กิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมผู้พิการรายเด็กชายกฤษฎิ์
นาคแก้ว อายุ 7 ปี อยู่บ้านเลขที่ 258 หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และโรงพยาบาลอนันทมหิดล ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ณ เทศบาลเขาสามยอด มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 71 ราย คิดเป็นประมาณโลหิตจำนวน 71 ยูนิค บริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย อวัยวะ 2 ราย เพื่อให้การ
ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ นำโดย นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี
นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมมอบห้องสุขาให้ผู้สูงอายุ ราย นางสาวแกะ อุดหนุน
บ้านเลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการก่อสร้างและ ซ่อมแซมห้องสุขาให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ นำโดย นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี
นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา และประชาชน ร่วมโครงการ
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก และโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

จังหวัดลพบุรี
Syndicate content