ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเอจตุรพักตรพิมาน ได้โลหิต ๑๙๓ ยูนิต คิดเป็น ๘๖,๘๕๐ ซีซี ดวงตา ๖ ราย อวัยวะ ๖ ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางยุพาภร วิฑูรย์ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ห้างไฮ มาร์เก็ต อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิต ๑๗๙ ยูนิต คิดเป็น ๘๐,๕๕๐ ซีซี ดวงตา ๑๐ ราย
อวัยวะ ๘ ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางยุพาภร วิฑูรย์ มอบหมายให้ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการร้อยเอ็ด ได้โลหิต ๖๐ ยูนิต คิดเป็น ๒๗,๐๐๐ ซีซี ดวงตา ๒๗ ราย อวัยวะ ๒๗ ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางภาวดี เงินหมื่น รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนธีรภาดา ได้โลหิต ๙๕ ยูนิต คิดเป็น
๔๒,๗๕๐ ยูนิต ดวงตา ๑๙ ราย อวัยวะ ๑๙ ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้
นางภาวดี เงินหมื่นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ " โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ายรอยยิ้มให้กับประชาชน "
ณ อบต.สาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้
นางภาวดี เงินหมื่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ  ณ  หอประชุมอำเภอธวัชบุรี ได้โลหิต 170 ยูนิต
ดวงตา 14 ราย อวัยวะ 11 ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอ
เสลภูมิ จำนวน ๑,๐๘๐ ครอบครับ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนาง ยุพาภร วิฑูรย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้
นางภาวดี เงินหมื่น  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ดวงตาและอวัยวะ ณ วัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ ได้โลหิต 208 ยูนิต ดวงตา 21อวัยวะ 20

จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560  นางสมปอง  ทุมแสน  รองนายกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฯ ได้ร่วม
ออกเยี่ยมราษฏรที่ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว รายนายวุฒิพงษ์ เศษวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 15 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมอบเงินสดช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ
Syndicate content