ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด/ประธานแม่บ้ามหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด
ทันต์แพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ รองนายกเหล่ากาชาด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก
เหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด. ร่วมมอบเครื่องอุปโภคของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิต
๓๑๐ ยูนิต คิดเป็น ๑๓๙,๕๐๐ ซีซี ดวงตา ๒๐ ราย อวัยวะ ๒๑ ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาด/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกบรรเทาทุกข์กรณีเกิดอัคคีภัยบ้านนายวาด ปิยมาตย์ บ้านเลขที่ 29 หมู่ 12ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงิน จำนวน 5,000 บาทมอบถุงยังชีพ 1 ถุง ผ้าห่ม 3 ผืนเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ออกบรรเทาทุกข์กรณีเกิดอัคคีภัยบ้าน
นางสาววิริญา บ้านดงหวาย หมู่ 12ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท มอบถุงยังชีพ 1 ถุง ผ้าห่ม 3 ผืน

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาดสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอจังหาร ได้โลหิต
๑๘๔ ราย คิดเป็น ๘๒,๘๐๐ ซีซี ดวงตา ๒๒ ราย อวัยวะ ๒๑ ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิต ๑๑๐ ราย คิดเป็น
๔๙,๕๐๐ ซีซี ดวงตา ๒๗ รายอวัยวะ ๒๖ ราย และ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์ ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทางคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดร่วมมอบ จำนวน ๓,๔๙๙ ดอก

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิต ๒๕๔ ราย คิดเป็น
๑๑๔,๓๐๐ ซีซี ดวงตา ๒๗ รายอวัยวะ ๒๗ ราย โดยมีนาย วัยวุฒิ อาศัยผล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน
และพ่อค้าประชาชน มาร่วมต้อนรับและบริจาคโลหิตกันอย่างคับคั่ง

จังหวัดร้อยเอ็ด
Syndicate content