ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิต ๑๑๐ ราย คิดเป็น
๔๙,๕๐๐ ซีซี ดวงตา ๒๗ รายอวัยวะ ๒๖ ราย และ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์ ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทางคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดร่วมมอบ จำนวน ๓,๔๙๙ ดอก

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิต ๒๕๔ ราย คิดเป็น
๑๑๔,๓๐๐ ซีซี ดวงตา ๒๗ รายอวัยวะ ๒๗ ราย โดยมีนาย วัยวุฒิ อาศัยผล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน
และพ่อค้าประชาชน มาร่วมต้อนรับและบริจาคโลหิตกันอย่างคับคั่ง

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกบรรเทาทุกข์กรณีเกิดอัคคีภัย ดังนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. *บรรเทาทุกข์กรณี นายสมบูรณ์ นิลคุณ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 1

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิต ๒๒๐ ราย คิดเป็น
๙๙,๐๐๐ ซีซี ดวงตา ๒๖ รายอวัยวะ ๒๖ ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ศิริมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายรัฐกร แสนเมืองแก้ว
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงผู้แทนนายอำเภอปทุมรัตต์ ร้อยโทศิลธรรม เสนาวัง หัวหน้า ชป.ปทุมรัตต์ ด.ต.วันชัย จ่าภา สภ.ปทุมรัตต์ นายแสวง โพธิ์หอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก นายสมยศ ชารีบุตร นายกเทศมนตรีตำบลโนนสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปทุมรัตต์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นางนิชรา พุทธรังษี
นางภาววดี เงินหมื่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ออกปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เวลา 09.00 น. ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ โดยมี
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิต ๒๕๔ ราย คิดเป็น
๑๑๔,๓๐๐ ซีซี ดวงตา ๒๗ รายอวัยวะ  ๒๗  ราย  โดยมีนาย วัยวุฒิ อาศัยผล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน
และพ่อค้าประชาชน มาร่วมต้อนรับและบริจาคโลหิตกันอย่างคับคั่ง

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกบรรเทาทุกข์กรณีเกิดอัคคีภัย ดังนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. บรรเทาทุกข์กรณี นายสมบูรณ์ นิลคุณ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 1
ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ประสบอัคคีภัย(ทั้งหลัง) พร้อมมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพจำนวน 5 ถุง และผ้าห่ม 5 ผืน เวลา

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเอจตุรพักตรพิมาน ได้โลหิต ๑๙๓ ยูนิต คิดเป็น ๘๖,๘๕๐ ซีซี ดวงตา ๖ ราย อวัยวะ ๖ ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด
Syndicate content