ร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการกิ่งกาชาดฯ ได้ออกปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือราษฏร รายนายไทยรัฐ ดาทอง อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความเดือดร้อนเรื่อง
ที่อยู่อาศัย มีบุตร  3  คน นายกกิ่งกาชาดอำเภอฯ พร้อมกรรมการได้เดินทาง ไปดูสถานที่ครับและให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ โดยมอบ
เงินสดจำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2557  นายปณิธาน  สุนารัตน์  นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ
ปฏิบัติงานตามโครงการอำเภอสุวรรณภูมิยิ้ม เคลื่อนที่ ที่วัดสว่างโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้พิการ  พร้อมมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 5 อัน และได้ร่วมรับบริจาค
โลหิตกับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิิ มีประชาชนบริจาคโลหิต จำนวน 10 ราย ปริมาณโลหิต 4,500 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่พฤหสับดีที่ 23 ตุลาคม 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ
ได้ร่วมกิจกรรม  ถวายพวงมาลาแด่สมเด็จ  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันที่  "  ปิยะมหาราช  "  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันพุธที่  22  ตุลาคม  2557  นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ
ปฏิบัติงาน ได้ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือราษฏร บ้านถูกไฟไหม้  รายนายวัชระ สอนสนาม บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพันขัน
อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมอบถุงยังชีพ  เครื่องอุปโภค  บริโภค  พร้อมเงินสดจำนวน  2,000  บาท  เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2557  นายปณิธาน  สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานมูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีหน่วยแพทย์
ออกมาให้บริการรักษาผู้ป่วย ณ โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่  17  ตุลาคม  2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาด
หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมเปิดงานทันตสาธารณสุขของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ  " ร่วมงานรณรงค์  ชาวสุวรรณฯ ฟันดี เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ณ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่พุธที่ 8 ตุลาคม 2557  นายปณิธาน  สุนารัตน์  นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  พร้อมคณะกรรมการ
กิ่งกาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ ได้ร่วมพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระุบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ให้ทรง
พระเจริญสิริสวัสดิ์  ทรงพระเกษมสำราญ  พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  หายพระประชวรโดยเร็วพลัน  ณ  วัด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วม รับ-ส่ง เสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการเครือข่าย
สุขภาพมารดาและทารก  เพื่อครอบครัวของเด็กและ  เยาวชนไทย  ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ
ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
กรรมการและสมาชิก  กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  ได้ร่วมพิธีมอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ให้กับเด็ก  3  คน  ที่ถูกทอดทิ้ง ที่บ้านดอนแคน
หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
กรรมการและสมาชิก กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมศรีศุภอักษร เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
นายกกิ่งกาชาดฯ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 127 คน ปริมาณโลหิต 57,150 ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 12 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ
Syndicate content