ร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วม รับ-ส่ง เสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการเครือข่าย
สุขภาพมารดาและทารก  เพื่อครอบครัวของเด็กและ  เยาวชนไทย  ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ
ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
กรรมการและสมาชิก  กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  ได้ร่วมพิธีมอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ให้กับเด็ก  3  คน  ที่ถูกทอดทิ้ง ที่บ้านดอนแคน
หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
กรรมการและสมาชิก กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมศรีศุภอักษร เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
นายกกิ่งกาชาดฯ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 127 คน ปริมาณโลหิต 57,150 ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 12 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นายปณิธาน  สุนารัตน์  นายอำเภอสุวรรณภูมิ  พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ
ได้บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส พี่น้อง 3 คน กำพร้าบิดา  โดยการมอบถุงยังชีพ , เครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มและเงินสด
จำนวน 2,000 บาทเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  ร่วมกับกรรมการสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุม
อำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่  13  สิงหาคม 2557  นายธนิต พันธ์หินกอง ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) ร่วมกับกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย  โดยมอบเงินจำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ผ้าห่ม ให้แก่
นายสะอาด อาจเดช บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 10 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกับกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ
หัวหน้าส่วนราชการ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์  เฉลิมพระเกียรติ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่วัดกลาง ต.สระคู

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด  ,  กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  ได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2557  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดร้อยเอ็ด
Syndicate content