ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ้ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2558  นายสมศักดิ์  จังตระกุล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านกาชาดเอื้ออาทรตามโครงการบ้านกาชาดเอื้ออาทรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20 อำเภอ 20 หลัง ให้กับนางหนูเรียน ภพสว่าง บ้านเลขที่ 207 หมู่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2557  นายเลอเกียรติ  แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางภาวดี  เงินหมื่น
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมเปิดโครงการ " ผ่าตัดฟันคุด โดยไม่คิดมูลค่า " ให้กับชาวร้อยเอ็ด
ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา  08.00  น. นางภาวดี เงินหมื่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดและ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลัง
จำนวน 3 ครัวเรือน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ และผ้าห่ม อ.จังหาร

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา  10.00  น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วย นางภาวดี เงินหมื่น
รองนากเหล่ากาชาดจัีงหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็น
ณ สถานกักขังกลาง ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการกิ่งกาชาดฯ ได้ออกปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือราษฏร รายนายไทยรัฐ ดาทอง อยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความเดือดร้อนเรื่อง
ที่อยู่อาศัย มีบุตร  3  คน นายกกิ่งกาชาดอำเภอฯ พร้อมกรรมการได้เดินทาง ไปดูสถานที่ครับและให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ โดยมอบ
เงินสดจำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2557  นายปณิธาน  สุนารัตน์  นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ
ปฏิบัติงานตามโครงการอำเภอสุวรรณภูมิยิ้ม เคลื่อนที่ ที่วัดสว่างโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้พิการ  พร้อมมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 5 อัน และได้ร่วมรับบริจาค
โลหิตกับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิิ มีประชาชนบริจาคโลหิต จำนวน 10 ราย ปริมาณโลหิต 4,500 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่พฤหสับดีที่ 23 ตุลาคม 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ
ได้ร่วมกิจกรรม  ถวายพวงมาลาแด่สมเด็จ  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันที่  "  ปิยะมหาราช  "  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ
Syndicate content