ร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่  13  สิงหาคม 2557  นายธนิต พันธ์หินกอง ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) ร่วมกับกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย  โดยมอบเงินจำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ผ้าห่ม ให้แก่
นายสะอาด อาจเดช บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 10 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกับกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ
หัวหน้าส่วนราชการ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์  เฉลิมพระเกียรติ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่วัดกลาง ต.สระคู

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด  ,  กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  ได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  2557  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2557 นายปณิธาน  สุนารัตน์  นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกับกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รับบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรม ราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ณ สำนักงานบริษัทเอกสุวรรณภูมิมอเตอร์ จำกัด ต.สระคู ซึ่งเป็นตัวแทน

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกับกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ
หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม มอบทุนการศึกษา  เฉลิมพระเกียรติ 82  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้า  สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย จำนวน 25 ทุนๆ 1,000 บาท ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ จังระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมพิธีเปิด " โครงการน้ำรพระทัยพระราชทาน "  เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิง ณ เรือนจำ
จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  นายสมศักดิ์  จังกระกุล  มาเป็นประธานเปิดงานร่วมปรองดอง
สมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน ณ สนามที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันศุกร์ที่  27  มิถุนายน 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการ
สมาชิกเหล่า กาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวอำเภอ สุวรรณภูมิ
ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้รับบริจาค จำนวน 290 ราย  ได้โลหิตจำนวน  130,500  ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตา อวัยวะ จำนวน 40 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ/จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  รับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมอำเภอสุวรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีส่วนราชการ  กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคโลหิต  ได้จำนวน  290  ราย  บริจาคอวัยวะและดวงตา  จำนวน  40  ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ/จังหวัดร้อยเอ็ด
Syndicate content