ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 นางชุติมา พลอยโสภณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแจกผ้าห่ม ณ หอประชุมอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  และร่วมแจกเสื้อกันหนาว ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านดงแดง ตำบล
หวายหลึม อำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
พร้อมด้วยนางวงษ์รัตน์  สายโอภาศ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ออกเยี่ยมไข้และมอบ
ของที่ระลึก ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด โครงการผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่ และศัลยกรรมอื่น ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านกาชาดตามโครงการ "บ้านกาชาดเอื้ออาทร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2558 20 อำเภอ 20 หลัง" ให้แก่นายประดิษฐ์ กัสนุกา บ้านเลขที่ 221 หมู่ 1 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ้ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2558  นายสมศักดิ์  จังตระกุล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด มอบบ้านกาชาดเอื้ออาทรตามโครงการบ้านกาชาดเอื้ออาทรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20 อำเภอ 20 หลัง ให้กับนางหนูเรียน ภพสว่าง บ้านเลขที่ 207 หมู่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2557  นายเลอเกียรติ  แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางภาวดี  เงินหมื่น
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมเปิดโครงการ " ผ่าตัดฟันคุด โดยไม่คิดมูลค่า " ให้กับชาวร้อยเอ็ด
ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด
Syndicate content