ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นางภาวดี เงินหมื่่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
ออกบรรเทาทุกข์กรณี  เกิดวาตภัยในเขต  ตำบลชุมพร  และตำบลชมสะอาด  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ้งมีผู้ประสพภัย  จำนวน
27 หลังคาเรือน พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวนหนึ่ง

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นางภาวดี เงินหมื่่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ.สว.  และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ณ  โรงเรียนบ้านหนองแก  หมู่ที่  9  ตำบลลิ้นฟ้า
อำเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2559  เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้จัด  “ โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ”
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดบูรณาการร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน
พิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ นางชุติมา พลอยโสภณ รองนายก

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นางชุติมา พลอยโสภณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
ออกบรรเทาทุกข์กรณี ไฟไหม้ ในเขต อำเภอเชียงขวัญ อำเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเงินช่วยเหลือตามลำดับ

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2559  นางชุติมา  พลอยโสภณ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่  27  มกราคม 2559 นางชุติมา พลอยโสภณ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ วัดบ้านสี่แยก หมู่10 ตำบลนาอุดม
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 นางชุติมา พลอยโสภณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแจกผ้าห่ม ณ หอประชุมอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  และร่วมแจกเสื้อกันหนาว ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านดงแดง ตำบล
หวายหลึม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด
Syndicate content