ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้
นางภาวดี เงินหมื่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ  ณ  หอประชุมอำเภอธวัชบุรี ได้โลหิต 170 ยูนิต
ดวงตา 14 ราย อวัยวะ 11 ราย

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์
ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ มอบถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอ
เสลภูมิ จำนวน ๑,๐๘๐ ครอบครับ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนาง ยุพาภร วิฑูรย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้
นางภาวดี เงินหมื่น  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ดวงตาและอวัยวะ ณ วัดมิ่งเมือง อ.เสลภูมิ ได้โลหิต 208 ยูนิต ดวงตา 21อวัยวะ 20

จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560  นางสมปอง  ทุมแสน  รองนายกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอฯ ได้ร่วม
ออกเยี่ยมราษฏรที่ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว รายนายวุฒิพงษ์ เศษวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 15 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมอบเงินสดช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงพยาลร้อยเอ็ด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านดงขี้นาค ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 นางชุติมา พลอยโสภณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้โลหิต 186 ถุง ดวง ตา 25 อวัยวะ 25

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นางชุติมา พลอยโสภณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแสนสี ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นางภาวดี เงินหมื่่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองพอก ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด
Syndicate content