ร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  นายสมศักดิ์  จังกระกุล  มาเป็นประธานเปิดงานร่วมปรองดอง
สมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน ณ สนามที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันศุกร์ที่  27  มิถุนายน 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการ
สมาชิกเหล่า กาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวอำเภอ สุวรรณภูมิ
ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้รับบริจาค จำนวน 290 ราย  ได้โลหิตจำนวน  130,500  ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตา อวัยวะ จำนวน 40 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ/จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  รับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมอำเภอสุวรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีส่วนราชการ  กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคโลหิต  ได้จำนวน  290  ราย  บริจาคอวัยวะและดวงตา  จำนวน  40  ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ/จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 27 ทีนาคม 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้้รับบริจาค จำนวน 164 ราย จำนวนโลหิต 73,000 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด และกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ  ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้บริจาคจำนวน 164 ราย จำนวนโลหิต 73,800 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ที่โรงแรมเพชรรัชต์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่  18  มีนาคม 2557 นายปณีธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมหัวหน้าสว่นราชการ
กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ  ได้ปฏิบัติงานตามโครงการ " อำเภอสุวรรณยิ้่มเคลื่อนที่ " ที่วัดบึงห้างหว้า  บ้านห้างหว้า  ตำบลหัวช้าง  อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ชุด พร้อมรับบริจาคโลหิต กับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
มีผู้รับบริจาค จำนวน 30 ราย ได้โลหิต 12,000 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

<span style="padding-left: 55px;">เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 กรรมการและสกาชกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี  จีงหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ
Syndicate content