ร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ/จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557นายปณิธาน สุนารัตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  รับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมอำเภอสุวรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีส่วนราชการ  กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคโลหิต  ได้จำนวน  290  ราย  บริจาคอวัยวะและดวงตา  จำนวน  40  ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ/จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 27 ทีนาคม 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้้รับบริจาค จำนวน 164 ราย จำนวนโลหิต 73,000 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด และกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ  ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้บริจาคจำนวน 164 ราย จำนวนโลหิต 73,800 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ที่โรงแรมเพชรรัชต์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่  18  มีนาคม 2557 นายปณีธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมหัวหน้าสว่นราชการ
กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ  ได้ปฏิบัติงานตามโครงการ " อำเภอสุวรรณยิ้่มเคลื่อนที่ " ที่วัดบึงห้างหว้า  บ้านห้างหว้า  ตำบลหัวช้าง  อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ชุด พร้อมรับบริจาคโลหิต กับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
มีผู้รับบริจาค จำนวน 30 ราย ได้โลหิต 12,000 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

<span style="padding-left: 55px;">เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 กรรมการและสกาชกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี  จีงหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ดและกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

<span style="paเมื่อวันที่  1  เมษายน  2557  เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  และกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  เข้าเผ้าฯ รับ - ส่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร  ที่เสด็จทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพ
มารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดและกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากจน
และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองพร้อมแนะนำเรื่องโภชนาการของผู้สูงอายุให้กับราษฎร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 1, 12 ต.ทุ่งศรีเมือง พร้อมร่วม
รับบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 17 ราย ปริมาณโลหิต 5,100 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Syndicate content