ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดและกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

<span style="paเมื่อวันที่  1  เมษายน  2557  เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  และกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ  เข้าเผ้าฯ รับ - ส่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร  ที่เสด็จทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพ
มารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ดและกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายปณิธาน สุนารัตน์ นายอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากจน
และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองพร้อมแนะนำเรื่องโภชนาการของผู้สูงอายุให้กับราษฎร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 1, 12 ต.ทุ่งศรีเมือง พร้อมร่วม
รับบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 17 ราย ปริมาณโลหิต 5,100 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายธนิต พันธ์หินกอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและ
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ ได้มอบเงินสดและสิ่งของ ในวันรวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ใน "งานประเพณีปีใหม่และงานกาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2557" ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายธนิต พันธ์หินกอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและ
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุม
อำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกับส่วนราชการทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ โดยการถวายพุ่มเงิน-พุ่มทอง
ในภาคค่ำ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดงาน "มัจฉากาชาด ประจำปี ๒๕๕๖"
กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายธนิต พันธ์หินกอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
พิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอ กล่าวเปิดรายงาน พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สมาคมพ่อค้าอำเภอสุวรรณภูมิ และประชาชนอำเภอสุวรรณภูมิ

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายธนิต พันธ์หินกอง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอ
สุวรรณภูมิ พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.สระคู ปฏิบัติงานร่วมโครงการอำเภอสุวรรณภูมิยิ้ม...เคลื่อนที่
ที่วัดบ้านดอนสังข์ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลสระคู โดยมอบถุงยังชีพจำนวน ๑๐ ชุด ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ยากจน และได้ร่วมกิจกรรมการรับบริจาค
โลหิตกับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๘ ราย ได้โลหิต ๒,๔๐๐ ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิากยน ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ ได้ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 ธันวาคม 2556 นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นางภาวดี เงินหมื่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลก" ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 56 นางภาวดี เงินหมื่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
ออกบรรเทาทุกข์ นางสมหมาย สุ่มมาตย์ บ้านขัยคาม เลขที่ 36/2 หมู่ที่ 6 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 56 นางภาวดี เงินหมื่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
และกิ่งกาชาดอำเภอสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร

จังหวัดร้อยเอ็ด
Syndicate content