ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง /นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน/กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางภิรมย์ เกิดสุข อายุ 60 ปี อาศัยอยู่เพิงไม้ในพื้นที่ของบุคคลอื่นโดยเจ้าของพื้นที่ยินยอมให้อาศัยอยู่ฟรี พิการเดินไม่ได้มาตั้งแต่กำเนิด มีฐานะยากจน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ ตามโครงการ
ออกเยียมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมและให้กำลังใจ
รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ในจังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอๆ ละ

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2560 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอวังจันทร์ ตามโครงการออกเยี่ยมเยียน
ผู้ป่วยติดเตียง เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมและให้กำลังใจ รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็น
และเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอ ๆ ละ 30 ราย รวมทั้งสิ้น 240 ราย โดยวันนี้ได้ออกเยี่ยมในพื้นที่ตำบลวังจันทร์

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยราย นายเชษฐ์ชัย ธีระนุกูล อายุ  39  ปี
ประกอบอาชีพรับจ้าง อยู่ที่หมู่บ้านเพลินใจ 2 อำเภอเมืองระยอง ป่วยเป็นโรคเนื้องอกลุกลามและยังไม่ได้รับการรักษา ต้องดูแลลูก จำนวน 2 คน
รายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท และถุงบรรเทาทุกข์จำนวน 1 ถุงและประสาน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ในพื้นที่
ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ณ วัดหนองพะวา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น 14 ครัวเรือน และบริเวณหลักเมือง
ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จำนวน 1 ครัวเรือน

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอบ้านค่าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่เพื่อ ให้กำลังใจ
แก่ผู้สูงอายุราย นายจ่าง บุญรัตน์ อายุ 93 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 99/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยเหล่ากาชาดจังหวัด
ระยองได้มอบถุงบรรเทาทุกข์ จำนวน 1 ถุง และให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอวังจันทร์ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลชุมแสง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ตามโครงการรักระยอง ช่วยระยอง  คืนความสุขให้คนระยอง จำนวน  2  ราย  โดยมอบถุงบรรเทาทุกข์ 2 ถุง และเงิน
ช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท ณ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 - นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากกรณีเด็กชาย อายุ 9 ปี
ถูกบิดาทำร้ายร่างกายไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
เมืองแกลง/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมเข้าให้ความช่วยเหลือ ณ บริเวณเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 - นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยราย นายชนินทร์ ภิญโญ
อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 63/54 หมู่ 2 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเกิดอัคคีภัยไปเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดระยองได้ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และมอบชุดบรรเทาทุกข์ จำนวน 1 ชุด โดยมีหน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง เทศบาล

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2560 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จำนวน 2 ราย คือ นายวรวิทย์ รู้จันทราลักษณ์ บ้านเลขที่ 29
ถนนเชิงเนิน ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และนางสุนันทา สตาภิรมย์ บ้านเลขที่ 31 ถนนเชิงเนิน ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท และถุงบรรเทาทุกข์รายละ 1 ชุด โดยมีหน่วยงานพัฒนาสังคมและความ

Syndicate content