ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.15 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง/ปลัดอำเภอปลวกแดง/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว
ของ ด.ช. กิตติศักดิ์ เวชกามา อายุ 2 ปี บุตรของนายณรงค์ฤทธิ์ เวชกามา และนางสาวปารีณา โสธรพรสวรรค์ ป่วยเป็นโรคท่อจมูกตีบ โรคหัวใจ
น้ำในสมองเกิน พัฒนาการช้า ลืมตาได้เพียง 1 ข้าง ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ณ บ้านเลขที่ 171/48 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง/ ปลัดอำเภอปลวกแดง/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ
นายสัมภาษณ์ เขตนัทธี อายุ 33 ปี พักอยู่บ้านเลขที่ 482 หมู่ที่ 2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปวกแดง จ.ระยอง ผู้ประสบอุบัติเหตุการณ์แก๊สระเบิดที่ร้านจำหน่ายแก๊ส
เลขที่ 101/60 ตลาดสะพานสี่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 18.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอปลวกแดง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง/ปลัดอำเภอ
ปลวกแดง/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา
และผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.15 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง/ ปลัดอำเภอปลวกแดง/ ออกเยี่ยมและมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย ตามโครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมป์ให้เด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิภาคใต้ ให้แก่ นายอัษฎา มณีรัตน์ อายุ 15 ปี ปัจจุบัน
กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม โดยได้มอบทุนการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นจำนวน 4,375 บาท

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นธานในพิธีเปิดโครงการ
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง โดยมีแพทย์หญิง ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 18.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองพร้อมด้วย
แพทย์หญิง ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอปลวกแดง/ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชราและผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ นายอำเภอบ้านฉาง/ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ตามโครงการ
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยม

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุขรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอบ้านฉาง เจ้าหน้าที่
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ จังหวัดระยอง ประจำปี 2560

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอบ้านค่าย/ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง/สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย/กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่
ตำบลชากบก ตาขัน หนองละลอกและหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอบ้านค่าย/ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง/สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย/กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน/ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่
ตำบลบ้านค่าย บางบุตร และหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา

จังหวัดระยอง
Syndicate content