ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นธานในโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียน
ระยองวิทยาคม ในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนผู้ได้รับทุน และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 18.45 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง / นายอำเภอแกลง/ เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองเด็กระยอง/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น /เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ตามโครงการ
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยม ให้กำลังใจ

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 – 18.00 น. นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง นายอำเภอแกลง
ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่อำเภอแกลง /ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น /เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
และ อสม. ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นธานในโครงการเหล่ากาชาด
จังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ สาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในการนี้
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนผู้ได้รับทุน และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในเขตอำเภอแกลง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และ คุณเฮนรี่ หลิง ผู้อำนวยการดรงงานกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมพิธีมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ
กาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเป็นคนดีของสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหางชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 หลังที่1มอบให้แก่ครอบครัวนางบังอร เจริญคง ณ บ้านเลขที่ 43/8

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่น้ำคู้
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง /ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 14 /ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง /รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง อัยการจังหวัดระยอง /คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางฐิตินันท์ เจริญอาจ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ นายอำเภอเมืองระยอง/ กำนันตำบลสำนักทอง/ ผู้นำท้องถิ่น
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัว นายประมวล บุญประเสริฐ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งประสบเหตุวาตภัย
ต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้าน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือครอบครัว
จำนวน 3,000 บาท

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นางฐิตินันท์ เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับ
พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย ที่มาให้บริการทำฟันแก่เด็กนักเรียน ตามโครงการดูแลสุขภาพฟันเด็ก ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ที่ให้บริการทำฟันเด็ก
ในโครงการดูแลสุขภาพฟันเด็ก ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพ
ฟันเด็ก ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ นายธีรวัฒน์ สุดสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย/คณะกรรมการ

จังหวัดระยอง
Syndicate content