ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอบ้านค่าย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่าย
ออกมอบเตียงนอนให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางทองหล่อ เที่ยงอิ่ม อายุ 83 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โดย อำเภอบ้านค่ายและเทศบาลตำบลบ้านค่าย ได้ร่วมกันปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำให้ใหม่ เพื่อให้มีความมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอแกลง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ราย นางสาวระเบียบ หิรัญรักษ์ อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยองกล่าวให้กำลังใจ และมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอแกลง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง
ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจากสภากาชาดไทย ในการออกเยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา
และเสนอแนะการดำเนินภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอแกลง และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการ รวมถึงจิตอาสาและคนพิการ ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาด
จังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง ซึ่งท่านนายกเหล่ากาชาด

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบโทรทัศน์สี พานาโซนิค ขนาด 43 นิ้ว และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับ
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็ก และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้
ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 จำนวน 30 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน
เยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ ซึ่งท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนผู้ได้รับทุน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้มีความมั่นคงแข็งแรง
เหมาะสมสำหรับอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 100 หลัง โดยสนับสนุนงบประมาณ หลังละ 50,000 บาท ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบบ้าน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.40 น. นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้ร่วมติดตามผู้ขอความช่วยเหลือ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวนางนฤมล ช่อดารา ที่ต้องดูแลบุตรชาย 2 คน ที่ประสบ
อุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้ง 2 คน และมีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ณ ต.นิคมพัฒนา
อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง#โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน
เยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา ซึ่งท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน

จังหวัดระยอง
Syndicate content