ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอวังจันทร์/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกมอบบ้านซ่อมแซมให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2560 โดยดำเนินการซ่อมแซมบ้าน
หรือที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 102 หลังๆ ละ 50,000 บาท โดยในวันนี้ได้ออกมอบบ้านซ่อมแซม

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง/ผู้ปกครอง
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง/ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง/ ปลัดอำเภอแกลง/ รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส
ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและเยี่ยมนางสุวิดา จินดา อายุ 50 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 302/5 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง /ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง /รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง อัยการจังหวัดระยอง /คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30  -  16.30 น. นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองพร้อมด้วยแพทย์หญิง
ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอบ้านค่าย/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมอบบ้านซ่อมแซมให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2560
โดยดำเนินการซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 102 หลังๆ ละ 50,000 บาท โดยในวันนี้

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ นายณัฏพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเขาชะเมา/ ปลัดอำเภอเขาชะเมา/ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ นายกเทศมนตรี
ตำบลห้วยทับมอญ/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้
ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ นายณัฏพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเขาชะเมา/ ปลัดอำเภอเขาชะเมา/ ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยม

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบทุนการศึกษา ให้เด็กนักเรียน
เยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอุทิศเข็มทอง ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา โดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้กล่าวให้โอวาท

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - กรกฏาคม 2560

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอบ้านค่าย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่าย
ออกมอบเตียงนอนให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางทองหล่อ เที่ยงอิ่ม อายุ 83 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โดย อำเภอบ้านค่ายและเทศบาลตำบลบ้านค่าย ได้ร่วมกันปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำให้ใหม่ เพื่อให้มีความมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอแกลง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง
ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ราย นางสาวระเบียบ หิรัญรักษ์ อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยองกล่าวให้กำลังใจ และมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดระยอง
Syndicate content