ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 100 ปี ขึ้นไป ทั่วทุกพื้นที่อำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดระยอง ซึ่งในครั้งนี้
ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จำนวน 7 ราย ดังนี้
1.นายสงวน ศิริลพ อายุ 101 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 5 ตำบลตาขัน
2.นายหน่าย วิเชียรเสนาะ อายุ 102 ปี บ้านเลขที่ 121 หมู่ 1 ตำบลหนองบัว
3.นางตุ้ย มรรคผล อายุ 100 ปี บ้านเลขที่ 09 หมู่ 6 ตำบลหนองบัว

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวัดหวายกรอง
ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดระยอง /ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 /ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง /อัยการจังหวัดระยอง /คณะกรรมการและสมาชิก

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 17.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายอำเภอแกลง/คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่อำเภอแกลง/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ อสม. ร่วมมอบ
บ้านซ่อมแซมให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดระยอง พร้อมด้วยแพทย์หญิง ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ปลัดอาวุโสอำเภอเขาชะเมา/ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมอบบ้านซ่อมแซมให้แก่
ผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดระยอง พร้อมด้วย แพทย์หญิง ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว นายธรรมนอง ศรีวิลัย อายุ 45 ปี ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านพักอาศัย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ ได้มอบชุด
ธารน้ำใจ 1 ชุด มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และมอบผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว พัดลม และของใช้ที่จำเป็น แก่ผู้ประสบเหตุดังกล่าว โดยมีกำนัน

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่  20  กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วัดมาบข่า ตำบลมาบข่า
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดระยอง /ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 /ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง /อัยการจังหวัดระยอง /คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองพร้อมด้วยแพทย์หญิง
ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 100 ปี ขึ้นไป ทั่วทุกพื้นที่อำเภอต่างๆ
ภายในจังหวัดระยอง ซึ่งในครั้งนี้ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางกรีด คมกล้า อายุ 104 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ 6 ต.สำนักท้อน
2. นางขี้ บาระมี อายุ 101 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 97/16 หมู่ 6 ต.สำนักท้อน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 18.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยแพทย์หญิง ดุสิตา
ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอบ้านฉาง/สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมอบบ้านซ่อมแซมให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2560 โดยดำเนินการซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอ

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์อาพาธ 3 รูป ได้แก่
- พระครูประสุตศาสนกิจ (มณเทียร ชุ่มน้อย) อายุ 79 ปี เจ้าอาวาสวัดปลวกเกตุ
- พระผยอง หิรัญมาศ อายุ 73 ปี วัดปากแพรก
- พระพันธกร ชะนะค้า อายุ 24 ปี วัดน้ำคอกใหม่
พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมที่จำเป็นแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 ชุด ณ โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน ดังนี้
- ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 6 ทุน ได้แก่
1. นางสาวอรวี เดโชเม็ง ปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพแกลง
2. นายจักรพรรณ เทียมราช ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
3. นายสุริยา ยั่งยืน ระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
4. นายพงศกร ไกรบุตร ระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Syndicate content