ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวัดหวายกรอง
ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดระยอง /ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 /ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง /อัยการจังหวัดระยอง /คณะกรรมการและสมาชิก

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 17.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายอำเภอแกลง/คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่อำเภอแกลง/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ อสม. ร่วมมอบ
บ้านซ่อมแซมให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 17.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดระยอง พร้อมด้วยแพทย์หญิง ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ปลัดอาวุโสอำเภอเขาชะเมา/ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมอบบ้านซ่อมแซมให้แก่
ผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดระยอง พร้อมด้วย แพทย์หญิง ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว นายธรรมนอง ศรีวิลัย อายุ 45 ปี ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านพักอาศัย เนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ ได้มอบชุด
ธารน้ำใจ 1 ชุด มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และมอบผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว พัดลม และของใช้ที่จำเป็น แก่ผู้ประสบเหตุดังกล่าว โดยมีกำนัน

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่  20  กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วัดมาบข่า ตำบลมาบข่า
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดระยอง /ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 /ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง /อัยการจังหวัดระยอง /คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองพร้อมด้วยแพทย์หญิง
ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 100 ปี ขึ้นไป ทั่วทุกพื้นที่อำเภอต่างๆ
ภายในจังหวัดระยอง ซึ่งในครั้งนี้ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางกรีด คมกล้า อายุ 104 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ 6 ต.สำนักท้อน
2. นางขี้ บาระมี อายุ 101 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 97/16 หมู่ 6 ต.สำนักท้อน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 18.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยแพทย์หญิง ดุสิตา
ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอบ้านฉาง/สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมอบบ้านซ่อมแซมให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2560 โดยดำเนินการซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอ

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์อาพาธ 3 รูป ได้แก่
- พระครูประสุตศาสนกิจ (มณเทียร ชุ่มน้อย) อายุ 79 ปี เจ้าอาวาสวัดปลวกเกตุ
- พระผยอง หิรัญมาศ อายุ 73 ปี วัดปากแพรก
- พระพันธกร ชะนะค้า อายุ 24 ปี วัดน้ำคอกใหม่
พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมที่จำเป็นแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 ชุด ณ โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน ดังนี้
- ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 6 ทุน ได้แก่
1. นางสาวอรวี เดโชเม็ง ปวส.1 วิทยาลัยการอาชีพแกลง
2. นายจักรพรรณ เทียมราช ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
3. นายสุริยา ยั่งยืน ระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
4. นายพงศกร ไกรบุตร ระดับ ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้เพิ่มพูนความรู้และการเป็นจิตอาสา ที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีจิตสาธารณะ และร่วมกันทำ

จังหวัดระยอง
Syndicate content