ระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จัดอบรมคณะกรรมการ สมาชิก และกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ออกหน่วยเยี่ยม
ราษฎรผู้ยากจน/เจ็บป่วย ในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2555

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ มีผู้บิจาคโลหิต 293 ราย ได้โลหิต 119,150 ซี.ซี. บริจาคดวงตา จำนวน 54 ราย
ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2555

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง
จังหวัดระยอง ร่วมพิธีมอบป้ายให้การรับรองมาตรฐานและประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น(ระดับนักเรียน) ส่งเสริมมาตรฐาน
ระบบการต้านยาเสพติด จำนวน 75 ราย ประจำปีการศึกษา 2553 ในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด(QDA)
ของโรงเรียนในจังหวัดจังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยเพชร 3 โีรงแรมโกเด้น ซิตี้ ระยอง ต.เนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางช่อผกา จิตตเกษม


นางช่อผกา จิตตเกษม
ระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ มีผู้บิจาคโลหิต 469 ราย ได้โลหิต 211,050 ซี.ซี. บริจาคดวงตา จำนวน 168 ราย
ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมกับที่ทำการ
ปกครองอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ วัดหนองกะพ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดยนำถุงบรรเทาทุกข์ มอบให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมในงาน จำนวน 30 ชุด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และ ณ สวนสาธารณะกงลิเผยเฉียว หมู่ที่ 2
ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนำถุงบรรเทาทุกข์ มอบให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมในงาน จำนวน 30 ชุด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ เรือนจำกลาง จังหวัดระยอง ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 ธันคม 2554

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอแกลง สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดทำโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพสายตาให้เด็กนักเรียนเเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนักเรียนเข้ารับมอบแว่นตาจำนวน 357 ราย เป็นเงิน 124,950 บาท

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมบรรจุอาหารปรุง
สำเร็จ บรรจุกล่อง จำนวน 4,000 กล่อง เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวง
มหาดไทย ใน "โครงการครัวมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" ณ สมาคมพุทธศาสตร์ สงเคราะห์ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
Syndicate content