ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิด และให้การต้อนรับท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเป็นการพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ซึ่งมีจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
จันทบุรี ตราด และระยอง #ภาคบ่ายร่วมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุดใหม่ (วาระ 2561-2562)โดยนางมาลี เพ็ญสวัสดิ์

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นธานในพิธีเปิดโครงการ
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งภายในจังหวัดระยองมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
เข้ารับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้
- ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 200 ทุน
- ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 191 ทุน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 - มิถุนายน 2561

จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ปลัดอำเภอเมืองระยอง ฝ่ายปกครอง
อำเภอเมืองระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเยี่ยมและการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายดาว ถาวรวงค์ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 5
ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด ผ้าเช็ดตัว และเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเตือนใจ แอคะรัจน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ประจำปี 2561
โดยออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ในจังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 40 ราย รวมทั้งสิ้น 320 ราย ในวันนี้ได้ออกเยี่ยมในพื้นที่

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเตือนใจ แอคะรัจน์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายดาระใน - นางกุสุมา ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนาและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา/ สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเตือนใจ แอคะรัจน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง/ สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้
ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ประจำปี 2561 โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายดงพล รุจิธรรมธัช
นายอำเภอบ้านค่าย พร้อมด้วยนางเกษร รุจิธรรมธัช กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา
ที่ยากไร้ ประจำปี 2561 โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ในจังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 40 ราย รวมทั้งสิ้น 320 ราย

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 - มกราคม 2561

จังหวัดระยอง 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2560

Syndicate content