ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.  นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาจังหวัดระยอง (สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย) โดยมีนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ #และนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการ
สำนักงานยุวกาชาด ร่วมบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนากิจการยุวกาชาด/ ภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ปลัดจังหวัดระยอง
นายอำเภอบ้านฉาง /หัวหน้าส่วนราชการ /คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง /ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น

 จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมมอบบ้านกาชาด
ตามโครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 12 หลัง
ประกอบด้วย
1. ด.ญ.ปภาวี พรมอินทร์ บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ 3 ต.ตาขัน
2. นายถนอม สุขจั่นผล บ้านเลขที่ 151 หมู่ 9 ต.ตาขัน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยดรคหัวใจ
รายเด็กชายสาริทธิ์ ลิ่มเชย อายุ 15 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 9849 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อาศัยอยู่กับน้าต้องเข้ารับการรักษา
อย่างสม่ำเสมอ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีฐานะยากจน เหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน  2,000  บาท พร้อมทั้ง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นายอำเภอปลวกแดง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอวังจันทร์ ร่วมโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้ารอยยิ้ม ให้ประชาชน " จังหวัดระยอง โดยมอบถุงบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในพื้นที่ 100 ราย มูลค่า 38,000 บาท
มอบจักยารให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 10 คัน และมอบแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ณ วัดบึงตากาด ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอวังจันทร์/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ร่วมมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จำนวน 12 หลัง ประกอบด้วย
1. นางสาวสำเนียง แสนทอง บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 8 ต.ป่ายุบใน
2. เด็กชายชินวัตร กองทาน บ้านเลขที่ 117/2 หมู่ 6 ต.ป่ายุบใน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 15:30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม
โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านค่าย ร่วมพีธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2561
ณ โรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอบ้าค่าย จังหวัดระยอง #โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้มอบแว่นกันแสงสำหรับผู้ผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 66 ชิ้น
และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการผ่าตัด

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปู
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ปลัดจังหวัดระยอง/ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดระยอง /ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 /ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง /อัยการจังหวัดระยอง /นายอำแกลง /คณะกรรมการ

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิด และให้การต้อนรับท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเป็นการพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ซึ่งมีจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
จันทบุรี ตราด และระยอง #ภาคบ่ายร่วมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุดใหม่ (วาระ 2561-2562)โดยนางมาลี เพ็ญสวัสดิ์

จังหวัดระยอง
Syndicate content