ยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมรองนายกกิ่งกาชาด/คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอเบตง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยในโรงพยาบาลเบตง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ณ โรงพยาบาลเบตง
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง
ร่วมออกหน่วยบริการแก่ประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
และได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่ยากไร้ จำนวน 10 ถุง ณ บ้านบันนังสิแน หมู่ที่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางวิชชุตา แก้วศิริ และนางชลิตา บารา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมและผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา จำนวน 50 ถุง โดยมีนายธราวุธิ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ร่วมมอบในครั้งนี้ ณ สถาบันปอเนาะอัลฮาลีมีฮะห์
บ้านตันหยงนากอ ม.3 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิตจำนวน
81 ราย ปริมาณโลหิต 36,450 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 10 ราย อวัยวะ 11 ราย ณ ค่ายพยัค อ.ธารโต จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา จิตรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ออกหน่วย
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ประจำเดือน ธันวาคม 2560
พร้อมด้วยผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลานายสาโรช กาญจนพงศ์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา/ปลัดจังหวัดยะลา
พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มาให้บริการพี่น้องประชาชน

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิตจำนวน
76 ราย ปริมาณโลหิต 34,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 4 ราย อวัยวะ 5 ราย ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบ " บ้านจิตอาสา
เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ให้แก่ครอบครัวนางหนูพัฒน์ ศิริวงศ์ อายุ 78 ปี พิการทางการเห็น และการเคลื่อนไหว ที่บ้านเลขที่ 47 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมด้วยผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา สำนักป้องกันและ

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิต
จำนวน 74 ราย ปริมาณโลหิต 33,300 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา 16 ราย อวัยวะ 16 ราย ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นางชุลี ศรีพระจันทร์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง
คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมออกหน่วยบริการแก่ประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่ยากไร้ จำนวน 10 ราย
ณ โรงเรียนบ้านด่านสันติราฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ
นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสาโรช กาญจนพงศ์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา/ปลัดจังหวัดยะลา นายก้องสกุล จันทราช
นายอำเภอเมืองยะลา นางดาเรศ จิตรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมพิธีอัญเชิญสิ่งของ
พระราชทานมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

Syndicate content