ยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยม นางเหี้ยง แสงสุวรรณ อายุ 88 ปี อาศัยอยู่เพิงพักไม่มีเลขที่
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ ที่อยู่อาศัย ทำให้ที่พักได้รับความเสียหาย เหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท และมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด ณ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิต จำนวน
36 ราย ปริมาณโลหิต 16,200 ซีซี ณ บริษัทพิธานพาณิชย์ สาขายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางสาววิชชุตา แก้วศิริ ผู้ช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาตนเองภาคใต้ 2 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน 146 คน โดยมี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาตนเอง

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางอนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ นายชัยชนะ กฤตยานาถ
นายอำเภอยะหา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำศาสนา และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านิลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ
ชื่อ นายลาเตะ สุหลง อายุ 64 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 145 หมู่ 8 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา ๅ11.30 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางอนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบพัดลม
ให้นายหะมะ ดอเล๊าะ (ผู้ป่วยติดเตียง) อายุ 79 ปี อาศัยบ้านเลขที่ 80 ม.5 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา เหล่ากาชาดจังหวัดยะลาได้พบปะและให้ขวัญกำลังใจ
กับครอบครัว นายหะมะ ดอเล๊าะ ณ ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางอนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านตาโละ ตำบลลิดล
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 128 คน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโละ และคณะครู ฯให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านตาโละ
ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 11.00 น.เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ภายใต้การนำของผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
พร้อมด้วยนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตงและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
ร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดยะลา พร้อมได้มอบรางวัลของที่ระลึกให้กับนักเรียน ณ โรงเรียน
บ้านธารมะลิ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางฟารีดา จันทราช
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้าง
ขวัญกำลังใจ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านธารมะลิ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน
214 คน โดยมี นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารมะลิ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดยะลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายหะมะ ดอเล๊าะ (ผู้ป่วยติดเตียง)อายุ 79 ปี อาศัยบ้านเลขที่ 80 ม.5 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
2.นางเหลี่ยน รอดพล (ป่วยโรคหัวใจ) ผู้ป่วยในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อายุ 65 ปี อาศัยบ้านเลขที่ 30/3 ม.2 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางสายสุนีย์ พรหมน้อย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านบาโด อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา จำนวน 44 คน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโด ผู้แทนอำเภอ ผู้นำชุมชน และคณะครู ฯให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านบาโด
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
Syndicate content