ยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 66 ราย ปริมาณโลหิต 29,700 ซีซี ณ ตำรวจตระเวณชายแดนที่44 อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดย ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาววิชชุตา แก้วศิริ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
ร่วมกับนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เยี่ยม ครอบครัวนายอาเเซ นิเซ็ง บ้านเลขที่ 71 ม.4  ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื่นที่อำเภอบันนังสตา เหตุเกิด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. บริเวณที่เกิดเหตุหน้าโรงเรียน

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา  มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมือง จิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่ ม.1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)  ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เบื่องต้น
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย
นางเจะนอฮาซีม๊ะ มะกาเจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ออกหน่วย
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว."หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน เมษายน 2562
โดย ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ มาให้บริการพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 48 ราย ปริมาณโลหิต 21,600 ซีซี ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบหมายให้เลขานุการกิ่งกาชาด
พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัยดินสไลด์ทับบ้านที่อยู่อาศัย ได้รับผลกระทบ
จำนวน 2 หลัง ณ หมู่ที่ 1 บ้าน กม.27 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ได้มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค จำนวน 2 ชุด

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 16.39 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา เยี่ยมให้กำลังใจผู้มีอุปการะคุณแก่เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มทำให้ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเดินได้
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 51 ราย ปริมาณโลหิต 22,950 ซีซี
ณ บริษัทพิธานพาณิชย จำกัด สาขายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา จิตอาสาอาสาสมัครสภาำกาชาดไทยอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมผ็ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ในพื้นที่อำเภอกาบังและอำเภอเมืองยะลา
จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.น.ส.รอพีอะ สาแมปูโละ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เหล่ากาชาดจังหวัดยะลามอบเงินช่วยเหลือ
ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท และมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด 2.นายสลิม แวกะจิ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา

Syndicate content