ยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิตจำนวน 66 ราย ปริมาณโลหิต 29,700 ซีซี ณ หน่วยเฉพาะกิจยะลา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย
นางอนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายพิสาน บุญแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นางจุฬีพร จันพลโท
เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด และเลขานุการจังหวัด ภาค 12 ครั้งที่ 4/2561
โดยมี นางนฤมล พัฒนรัฐนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องเดอะลอฟท์ เมจิค ชั้น 1 โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
มีผู้เข้ารับบริจาคโลหิตจำนวน 71 ราย ปริมาณโลหิต 31,950 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาค อวัยวะ 2ราย ดวงตา 2 ราย ณ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสายสุณีย์ พรหมน้อย
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
นายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา ที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง สาธารณสุขอำเภอ และจิตอาสาสภากาชาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ
ติดเตียงเขตพื้นที่อำเภอยะหา และอำเภอกาบังตาม " โครงการจิตอาสาสภากาชาดไทย สร้างสุขผู้สูงวัยติดเตียง " ระหว่างวันที่ 11- 14 กันยายน 2561

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้
นางอนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่
เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงเขตพื้นที่อำเภอกรงปีนัง อำเภอธารโต และอำเภอบันนังสตา ตาม " โครงการจิตอาสาสภากาชาดไทย สร้างสุขผู้สูงวัยติดเตียง "
ระหว่างวันที่ 11- 14 กันยายน 2561 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 74 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดยะลามอบชุดของขวัญ ครอบครัวล่ะ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงเขตพื้นที่
อำเภอรามันตาม"โครงการจิตอาสาสภากาชาดไทย สร้างสุขผู้สูงวัยติดเตียง"ระหว่างวันที่ 11- 14 กันยายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
มอบชุดของขวัญ ครอบครัวล่ะ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงเขตพื้นที่
อำเภอเมืองยะลา ตาม"โครงการจิตอาสาสภากาชาดไทย สร้างสุขผู้สูงวัยติดเตียง"ระหว่างวันที่ 11- 14 กันยายน 2561 จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 74 ราย
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลามอบชุดของขวัญ ครอบครัวล่ะ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอเบตง ออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
และได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่ยากไร้ จำนวน 10 ราย ณ มัสยิดบ้านบูเก็ตดาราเซ หมู่ที่ 8 บ้านบูเก็ตดาราเซ ตำบลยะรม
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา มีผู้เข้ารับบริจาค
โลหิตจำนวน 20 ราย ปริมาณโลหิต 9,000 ซีซี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
ลงพื้นที่เยี่ยม นางสาวจุรีรัตน์ วัฒนสิน บ้านเลขที่ 122 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส เหล่ากาชาด
จังหวัดยะลามอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ และมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด และมอบชุดนักเรียนให้หลานผู้ยากไร้ จำนวน 3 ชุด
ณ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
Syndicate content