มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองมุกดาหาร ส่วนราชการต่างๆ
ของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”
กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เพื่อให้ประชาชนที่มีจิตอาสาร่วมแรง ร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฟื้นฟู พัฒนาลำน้ำ คูคลอง ในพื้นที่ให้ความสะอาด สวยงามและส่งเสริม

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่
อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมอบถุงยังชีพ หลังคาเรือนละ 1 ถุง จำนวน 85 หลังคาเรือน ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการ " พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
หลักสูตรการบริจาคโลหิต " เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต สามารถชี้แจงเหตุผล และสามารถตอบคำถาม
ผู้บริจาคโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธาน

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำแนวทางการปฏิบัติและดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ราย นางเวียงชัย นันธิวงค์ อายุ 60 ปี โดยมอบ
1.ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
2. เงินสด จำนวน 3,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วยนายอำเภอหนองสูง
ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต 1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 128 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา กศน.มีความรู้
ความเข้าใจ บทบาทของอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร/ผช.นายกเหล่ากาชาด และที่ปรึกษา/กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ท่านผอ.กศนเมืองและผอ. กศน อำเภอนิคมคำสร้อยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ "
กิจกรรม " การปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
โดยบรูณาการร่วมกับโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมอบ
1.จักรยาน จำนวน 18 คัน
2.ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง
3.แว่นตา จำนวน 120 อัน
4.ผ้าถุง จำนวน 64 ผืน
5.ผ้าขนหนู จำนวน 56 ผืน

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ที่ปรึกษา
กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ
“ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” พร้อมด้วยผู้บริหาร ห้างสรรพสินค้าไทวัสดุ สาขามุกดาหาร ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
ในครั้งนี้ รวมยอด ดังนี้
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 56 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 16,800 ซีซี

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content