มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ทัตนแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมมอบบ้านผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ราย
นายคิด พลวงค์ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งประสบภัย (อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
ณ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการ
จัดงานเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหารครบ 250 ปี ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหารครบ 250 ปี เพื่อสร้างการรับรู้
และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวแลผู้สนใจทั่วไปรับทราบทั่วถึง โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมดังกล่าวฯ
พร้อมด้วยหัวหน้าราชการต่างๆ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561เวลา 14.00 น. ทัตนแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้ประสบภัย (อัคคีภัย ) ราย นางเมิน ข่าชะโปน บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1. มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
3. มอบพัดลม จำนวน 1 ตัว
4. มอบหม้อหุงข้าว จำนวน 1 ใบ
ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ตำบลกกตูม อำเภอเมืองดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561เวลา 13.30 น. ทัตนแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
ผู้ประสบภัย (อัคคีภัย )ราย นางเนิด เชื้อคนแข็ง บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1. มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
2. มอบพัดลม จำนวน 1 ตัว
3. มอบหม้อหุงข้าว จำนวน 1 ใบ
ณ บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ตำบลกกตูม อำเภอเมืองดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการ " ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพาส่วนราชการ
พบปะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยามแลง " โดยจัดขึ้นให้มีกิจกรรมเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อปท. ร่วมพิธีอย่าง ณ โรงเรียนชุมชน

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุพื้นฐานของ กศน.อำเภอดอนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้อาสา
ยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและสามารถนำความรู้ไปใช่ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี โดยมี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนตาล และ จนท.กศน.อำเภอดอนตาล

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะครู นักเรียน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 156 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 46,800 ซีซี
2.บริจาคดวงตา 18 ราย

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.-12.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ทำความดี
บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต โดยมี

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวิ่งรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562
" RUN FOR KING 2019 " เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในประเภท Fun Run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรและประเภท
Mini Marathon ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” พร้อมด้วยนายอำเภอคำชะอี ส่วนราชการต่างๆ
ของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 63 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 18,900 ซีซี

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content